დარგებისთვის სასურველი მომსახურების შეთვაზება

FSGROUP consulting საკონსილტაციო მომსახურება. სხვადსხვა  კომპანიებს თავაზობს დარგის შესაბამის საკონსულტაციო მომსახურებას.  FSGROUP-ის საკონსულატიო განყოფილება უზრუნველყოფს კომპანიის საქმინობის სრულ გამართულობას, როგორც დამწყებ, ისე მოქმედი კომპანიებისთვის. ქვემოთ მოყვანილი 12 დარგის ჩამონათვალი 1 ნაწილს წარმოადგენს. უახლოეს ვადაში წარმოგიდგენთ მეორე ნაწილს.  
1  მშენებლობა და მისი ორგანიზება:
      ა უძრავი ქონების განვითარება
      ბ მშენებლობა
      გ დასრულება, რემონტი  და შეკეთება
2 სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიები
3 მიკროსაფინანსო კომპანია
4 კრიპტოვალუტის გამომუშავება და ვაჭრობა
5 ტურისტული სააგენტოები
6 მანქანის სარემონტო მომსახურება სათადარიგო ნაწილებით ვაჭრობა
7 უძრავი ქონებით იჯარით მომსახურება
8 საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
9 ონლაინ (ინტერნეტ)  მაღაზია
10 სასტუმრო ბიზნესი
11 კაფეები, ბარები, რესტორნები
12 წარმოება
 
 1. მშენებლობა და მისი ორგანიზება
ბიუჯეტის შედგენა. იურიდიული თანადგომა. შეთანხმებების გაფორმება, მიწის მესაკუთრეს, მშენებელსა და ინვესტორს შორის. საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა. შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა. საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა.  
 1. სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიები
სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიებს ცალკეულ პროექტზე (გარიგებაზე) ბიუჯეტის შედგენა. საპროგნოზო მოგების დადგენა. იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან შეთანხმების გაფორმება. შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მიღება-ჩაბარების გაფორმება. შემსრულებლებთან  (ქვეკონტრაქტორებთან) პასუხისმგებლობის ხარისხის გამოკვლევა  და ხელშეკრულებების შედგენა. კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა. შესასრულებელ სამუშაობთან ინკოტემსის ფორმების გამორკვევა და მორგება. ოპერაციების მიხედვით საგადასახადო საკითხების გამხილვა დაგეგმვა. სადაზღვევო კომპანიებთან შეთანხმებისას და ხელშეკრულების დადებისას თანადგომა. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. მიკროსაფინანსო კომპანია
იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან დასადები ხელშეკრულების შედგენა. ოპრეაციების დაგეგმვა სააღრიცხვო საგადასახადო და საკანონმდებლო მიზნებისთვის. სესხის გრაფიკების და ბიუჯეტის შედგენა. კომპანიის სტრუქტურის შექმნქნა, რგოლების ფუნქციების განსაზღვრა, შიდა და გარე მოხმარებისთვის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა. პროგრამის ფუნქციების შედგენა, არსებული ოპერაციების მიხედვით პროგრამის ფუნქციების განხილვა. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.   
 1. კრიპტოვალუტის გამომუშავება და ვაჭრობა
იურიდიული თანადგომა. პორტალზე რეგისტრაციისას პირობების აღწერა, გამოკვლევა და განხილვა. საგადასახადო მიზნებისთვის საკითხების განხილვა და დაგეგმვა. მენეჯმენტის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ოპრაციების განხილვა,  პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციების დადგენა. სააღრიცხვო პროგრამისათვის საჭირო ფუნქციების გამოკვლევა და გამართვაში თანადგომა. სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. საბუღალტრო წიგნის შექმნა. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. ტურისტული სააგენტოები
იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან და შემსრულებლებთან გარიგებების გაფორმება. სფეროში არსებული საიტების იურიდიული მხარის გამოკვლევა და რეგისტრაციისას პირობების განხილვა. სფეროში არსებული საგადასახადო შეღავათების დადგენა და რჩევები. საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. ტურისტული ჯგუფების მოძრაობის დაგეგმვა. სასტუმრო, საექსკურსიო და სხვა მომსახურების დაგეგმვა, ბიუჯეტის შედგენა და შემდეგი დაკვირვება. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედრაში მოყვანა. საბუღალტრო მომსახურება, საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. მანქანის სარემონტო მომსახურება სათადარიგო ნაწილებით ვაჭრობა.
სარემონტო მომსახურებისას, მარაგების მოძრაობას შორის სინქრონიზაციაში თანადგომა, დაგეგმვა. პროგრამული უზრუნველყოფისთვის ფუნქციების დადგენა: მენეჯერული და სააღრიცხვო  მიზნებისთვის პროგრამის ფუნქციების დახვეწა. მარაგების დაგეგმვა. კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა. კომპანიის რგოლებს შორის ფუნქციების განაწილება. იურიდიული თანადგომა: მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან და შიდა კორპორაციულ ხელშეკრულებების გამართვა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. უძრავი ქონებით იჯარით გაცემა – მომსახურება
იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ხელშეკრულებების მონიტორინგი და პროგრამის დანერგვა. მენეჯმენტის თანადგომა მომხმარებლებთან ურთიერთობისას. იჯარით გასაცემი ფართების განვითარება, დანაწევრებაზე და მიზნობრი მომხმარებლისთვის მომზადების ფინანსური შედეგების პროგნოზი. ბიუჯეტის შედგენა. კომუნლური ხარჯების, სარემონტო და სხვა ხარჯების ბიუჯეტის შედგენა. გასაქირავებელი ფართის ფასის დადგენა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში. დებიტორული დავალიანების მონიტორინგი.  
 1. საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
თანადგომა იურიდიულ საკითხებზე. საქონლის საცალო და საბითუმო  მომხმარებლებთან შეძძენა – რეალიზაციისას პირობების წერილობითი გაფორმება. თანადგომა მარაგების მოძრაობასთან დაკავშირებული წესების დადგენაში, სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ნომეკლატურის შექმნა. დანაკარგის, დანაკლისის ზღვრების დადგენაში თანადგომა. რგოლებს შორის მარაგების მოძრაობის აღრიცხვის წესების ჩამოყალიბება. თანადგომა საქონლის საბაზრო და საცალო ფასების ზღვარის დადგენაში. საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა. შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა.  
 1. ონლაინ (ინტერნეტ)  მაღაზია
თანადგომა ონლაინ მაღაზიის საიტზე რეგისტრაციის წესების ჩამოყალიბებაში. თანადგომა მომხმარებელთან  ურთიერთობისთვის საიტის ფუნქციების გამართვაში. თანადგომა მენეჯმენტის და  კომპანიის თანამშრომლებისთვის საჭირო ინფორმაციის შექმნასთან. იურიდიული თანადგომა, მომხმარებელის ელექტრონული რეგისტრაციის საკანანმდებლო ინფორმაციის გაცნობაზე. სფეროში არსებული იურიდიული მხარის გამოკვლევა და რეგისტრაციისას პირობების განხილვა. სფეროში არსებული საგადასახადო შეღავათების დადგენა და რჩევები. საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. საბუღალტრო წიგნის შექმნა. საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა. მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება; საკონსულტაციო თანადგომა, მართვის იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. სასტუმრო ბიზნესი
თანადგომა საკითხებზე: მომხმარებლებთან ურთიერთობისას წესების ჩამოყალიბება, ინფორმირების სრულყოფის დახვეწა, უსაფთხობის წესებში ჩამოყალიბება, მომხმარებლებთან  იურიდიული ფორმების შექმნა. სასტუმროს და დაკავშირებულ საქმიანობების, როგორიცაა რესტორნი, ბარი, კაფე და საკონფერენციო დარბაზები მომხმარებლებთან იურიდიული საბუთების გაფორმება. მომხმარებლისთვის ერთ სისტემაში მოყვანა. შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა. საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა. კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა. საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა სგადასახადო და იურიდიულ საკითხებში.
 1. კაფეები, ბარები, რესტორნები
იურიდიული თანდგომა: სფეროში არსებული საკანონმდებლო მოთხოვნების განხილვა და დანერგვა. მომხმრებლებთან და მომუშავე  პერსონალთან წერილობითი შეთანხმებების გაფორმება. შიდა ინფორმაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება. მარაგე ბის მოძრაობის დაგეგმვისთვის საჭირო საინფორმაციო მოდულის შექმნა. პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვაში თანადგომა. შეკვეთის, მენეჯერული და საბუღალტრო ინფორმაციის პროგრამის დანერგვაში მონაწილეობა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.  
 1. წარმოება.
იურიდიული თანადგომა მომხმარბლებთან, მომწოდებლებთან და თანამშრომლებთან. პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული იურიდიული ინფორმაციის მოკვლევა  და სახელის რეგისტრაცია. კომპანიის სტრუქტურის შექმნა. საჭირო რგოლების ჩამოყალიბება, ფუნქციების განაწილება. რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სისტემას შექმნა. წარმოების პროცესის შესწავლა და დაგემვა. პროგრამის ფუნქციების განსაზღვრა მენეჯერული გადაწყვეტილებების  და სააღრიცხვო მიზნებისთვის. მარაგების მოძრაობის დაგეგმვისთვის საჭირო კომპონენტების გამოკვლევა და მოდელის შექმნა. საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა მენეჯერული აღრიცხვის, იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.