სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიებს

ცალკეულ პროექტზე (გარიგებაზე) ბიუჯეტის შედგენა. საპროგნოზო მოგების დადგენა.

იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან შეთანხმების გაფორმება. შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მიღება-ჩაბარების გაფორმება. შემსრულებლებთან  (ქვეკონტრაქტორებთან) პასუხისმგებლობის ხარისხის გამოკვლევა  და ხელშეკრულებების შედგენა.

კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა.

შესასრულებელ სამუშაობთან ინკოტემსის ფორმების გამორკვევა და მორგება. ოპერაციების მიხედვით საგადასახადო საკითხების გამხილვა დაგეგმვა.

სადაზღვევო კომპანიებთან შეთანხმებისას და ხელშეკრულების დადებისას თანადგომა.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.