იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან და შემსრულებლებთან გარიგებების გაფორმება. სფეროში არსებული საიტების იურიდიული მხარის გამოკვლევა და რეგისტრაციისას პირობების განხილვა. სფეროში არსებული საგადასახადო შეღავათების დადგენა და რჩევები. საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა.

ტურისტული ჯგუფების მოძრაობის დაგეგმვა. სასტუმრო, საექსკურსიო და სხვა მომსახურების დაგეგმვა, ბიუჯეტის შედგენა და შემდეგი დაკვირვება.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედრაში მოყვანა.

საბუღალტრო მომსახურება, საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.