თანადგომა საკითხებზე: მომხმარებლებთან ურთიერთობისას წესების ჩამოყალიბება, ინფორმირების სრულყოფის დახვეწა, უსაფთხობის წესებში ჩამოყალიბება, მომხმარებლებთან  იურიდიული ფორმების შექმნა.

სასტუმროს და დაკავშირებულ საქმიანობების, როგორიცაა რესტორნი, ბარი, კაფე და საკონფერენციო დარბაზები მომხმარებლებთან იურიდიული საბუთების გაფორმება. მომხმარებლისთვის ერთ სისტემაში მოყვანა.

შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა.

საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა.

კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა.

საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა სგადასახადო და იურიდიულ საკითხებში.