იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან დასადები ხელშეკრულების შედგენა.

ოპრეაციების დაგეგმვა სააღრიცხვო საგადასახადო და საკანონმდებლო მიზნებისთვის.

სესხის გრაფიკების და ბიუჯეტის შედგენა.

კომპანიის სტრუქტურის შექმნქნა, რგოლების ფუნქციების განსაზღვრა, შიდა და გარე მოხმარებისთვის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა.

პროგრამის ფუნქციების შედგენა, არსებული ოპერაციების მიხედვით პროგრამის ფუნქციების განხილვა.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.