იურიდიული თანადგომა. პორტალზე რეგისტრაციისას პირობების აღწერა, გამოკვლევა და განხილვა. საგადასახადო მიზნებისთვის საკითხების განხილვა და დაგეგმვა.

მენეჯმენტის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ოპრაციების განხილვა,  პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციების დადგენა. სააღრიცხვო პროგრამისათვის საჭირო ფუნქციების გამოკვლევა და გამართვაში თანადგომა.

სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. საბუღალტრო წიგნის შექმნა.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.