თანადგომა იურიდიულ საკითხებზე. საქონლის საცალო და საბითუმო  მომხმარებლებთან შეძძენა – რეალიზაციისას პირობების წერილობითი გაფორმება.

თანადგომა მარაგების მოძრაობასთან დაკავშირებული წესების დადგენაში, სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ნომეკლატურის შექმნა. დანაკარგის, დანაკლისის ზღვრების დადგენაში თანადგომა. რგოლებს შორის მარაგების მოძრაობის აღრიცხვის წესების ჩამოყალიბება.

თანადგომა საქონლის საბაზრო და საცალო ფასების ზღვარის დადგენაში.

საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა.

შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა

კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა.