ბიუჯეტის შედგენა.

იურიდიული თანადგომა. შეთანხმებების გაფორმება, მიწის მესაკუთრეს, მშენებელსა და ინვესტორს შორის.

საგადასახადო კონსულტაცია და გადასახადების დაგეგმვა.

შიდა საბუთების მოწესრიგება და რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა

კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა.

საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა.