იურიდიული თანადგომა. მომხმარებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება.

ხელშეკრულებების მონიტორინგი და პროგრამის დანერგვა.

მენეჯმენტის თანადგომა მომხმარებლებთან ურთიერთობისას. იჯარით გასაცემი ფართების განვითარება, დანაწევრებაზე და მიზნობრი მომხმარებლისთვის მომზადების ფინანსური შედეგების პროგნოზი.

ბიუჯეტის შედგენა. კომუნლური ხარჯების, სარემონტო და სხვა ხარჯების ბიუჯეტის შედგენა. გასაქირავებელი ფართის ფასის დადგენა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში. დებიტორული დავალიანების მონიტორინგი.