იურიდიული თანადგომა მომხმარბლებთან, მომწოდებლებთან და თანამშრომლებთან. პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული იურიდიული ინფორმაციის მოკვლევა  და სახელის რეგისტრაცია.

კომპანიის სტრუქტურის შექმნა. საჭირო რგოლების ჩამოყალიბება, ფუნქციების განაწილება. რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სისტემას შექმნა. წარმოების პროცესის შესწავლა და დაგემვა.

პროგრამის ფუნქციების განსაზღვრა მენეჯერული გადაწყვეტილებების  და სააღრიცხვო მიზნებისთვის.

მარაგების მოძრაობის დაგეგმვისთვის საჭირო კომპონენტების გამოკვლევა და მოდელის შექმნა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა მენეჯერული აღრიცხვის, იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.