fbpx Skip to main content Skip to search

Posts by fsgroupg

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი _ საკანონმდბლო მიზნებისთვის, დამფუძნებლებისთვის, კრედიტორებისთვის ,ინვესტორებისთვის წარსადგენად

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ დღეს მოთხოვნის მიხედვით ყველა კომპანია წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას. მთავრობის ინიციატივით, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა აუცილებელი გახდა.

FSG- მ უკვე განახორციელა  ცვლილებები,  რომელიც წინა წელს ეკუთვნოდა და კომპანიები სიახლეებისთვის მოამზადა. რაც მნიშვნელოვანია, FSG უფრო მეტს სთავაზობს მომხმარებლებს, ვიდრე ანგარიშგებაა. სწორედ ამიტომ ამ კონკრეტული მოთხოვნებით, არამარტო სახელმწიფო ინტერესდება, არამედ ეს მნიშვნელოვანია როგორც კრედიტორებისთვისა და მომხმარებლებისთვის, ასევე  მომავალი (შესაძლო) ინვესტორებისთვისაც.

ამავე კანონმდებლობით კომპანიები დანაწევრდა   კატეგორიების მიხედვით.  1-ლი და მე-2 კატეგორიის კომპანიებმა წარადგინეს 2017 წლის ანგარიში 2018 წლის ოქტომბერს, ახლა 2018 წლის უნდა ჩააბარონ 2019 ოქტომბრამდე.  მე-3 და მე-4 კატეგორიის კომპანიებმაც 2018 ანგარიშგება 2019 ოქტომბრამდე უნდა წარადგინონ. მართალია მე-3 და მე-4 კატეგორიის კომპანიებს, აუდირებული ანგარიშგების ჩაბარება არ ევალებათ, შეუძლიათ არააუდირებული ჩააბარონ.

FSG, ყველა კატეგორიის საწარმოს სთავაზობს მომსახურებას. 1-ლი და მე-2 კატეგორიისას აუდიტის ჩატარებას. მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებს ანგარიშგების მომზადებას. უხარვეზოდ ანგარიშგების ჩაბარებისთვის  საჭირო პროცედურების, სამუშაოების ჩატარებას. აღსანიშნავია, რომ საწარმოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, რომლებმაც უკვე ჩააბარა ანგარიშგება, მოდიფიცირებული დასკვნა მიიღო აუდიტორებისგან.

„უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიებს უფრო მაღალი  სტანდარტების დანერგვას ვთავაზობთ, ვიდრე სახელმწიფო სთხოვს. ვინც პირველად წარადგინა დასკვნა, დადებითი შედეგი ვერ მიიღო. უმრავლესობამ კი მოდიფიცირებული რეზულტატი დადო. კომპანიებს შევახსენებთ, რომ დროულად მოგვმართონ, ჩვენი გუნდი კი სრულყოფილ მომსახურებას გაუწევს, არამარტო აუდიტზე, არამედ აქტივების შეფასებაზე, ფუნქციების განაწილებასა და სტრუქტურის შექმნაზე. ასევე დეპარტამენტებს (განყოფილებებს) შორის ინფორმაციის გაცვლასა და პასუხისმგებლობების განაწილებაზე“ – განაცხადა დავით ლომსაძემ.

FSG არასდროს ერიდება ახალ გამოწვევებს. მუდმივ რეჟიმში ეძებენ სიახლეებს და რაც მნიშვნელოვანია, სწავლობენ მათ სფეროში დანერგილ ახალ საკითხებს.

„შესწავლილი გვაქვს ფინანსურ ანგარიშგებაში შემავალი ცვლილებები. მართალია ჩვენ საერთაშორისო კომპანია არ ვართ, მაგრამ მოვიძიეთ ინფორმაცია, გავიარეთ ტრენინგი, ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანიიდან მოწვეული გვყავდა  უცხოელი ექსპერტი, რომელმაც დაგვატრეინინგა და უშუალოდ ამ ცვლილებების პროცესშიც მიიღო მონაწილეობა“ – განაცხადა დავით ლომსაძემ.

ფინანსური ანგარიშგება  რთული თემაა. ამ ყველაფერს კი  FSG  მაღალ პროფესიონალურ დონეზე აკეთებს.

“FSG”-ის არა მარტო ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ატარებს, აგრეთვე  აქვს დიდი გამოცდილება, კომპანია მოამზადოს გასაყიდად ისე, რომ ხარვეზები აღმოფხვრას. მყიდველისგას მოწვეულმა აუდიტორმა და შემფასებელმა დადებითი შეფასება მიცეს კომპანიას, კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებას ანგარიშგებას.

ენდეთ ჩვენს გამოცდილებას.

Read more

ფინანსური ანგარიშგება,კომპანიის შეფასება

ფინანსური ანგარიშგება სავალდებულოა, ნებაყოფლობითია თუ აუცილებელი?

ფინანსური ანგარიშგება აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კომპანიას ერთი დამფუძნებელი მაინც ჰყავს. ფინანსურ ანგარიშგებაში ნათლად ჩანს კომპანიის მდგომარეობა. ანგარიშგების შედგენისას  წინა პერიოდის უწყისები დარდება ბოლო პერიოდის უწყისებს. უწყისების შედარებისას ხდება იმის გარკვევა. ცალკეული მუხლებისთვის გაუმჯობესდა კომპანიაში მგომარეობა თუ გაუარესდა; რა სახის ზომები უნდა მიიღოს კომპანიის ხელმძღვანელობამ.

თქვენი ცნობისმოყვარეობა იმიასთან დაკავშირბით, სავალდებულოა თუ არა აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ალბათ ჯერ უნდა განვიხილოთ კანონმდებლობის მიხედვით ვის ეკუთნის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა და რა ფორმით, ხოლო შემდეგ დავუბრუნდეთ ზემოთაღნიშნულ თემას. კანონმდებლობის მიხედვით, სამი მონაცემი განსაზრვრავს ამ საკითხს.  შეგიძლიათ იხილოთ ბმული. https://www.saras.gov.ge/ka/Home/ReportSupervision.

მონაცემებია: I კომპანიის წლიური შემოსავალი,  II აქტივების ღირებულება და III თანამშრომელთა რაოდენოაბა. რა თქმა უნდა, იარსებებს სხვა კითხვებიც:  თუ კომპანია წინა წელს მიეკუთვნებოდა მაღალ კატეგორიას და ამ წელს აღარ მიეკუთვნება; თუ შვილობილი კომპანია მიეკუთვნება მაღალ კატეგორიას და დამფუძნებელი კომპანია მიეკუთვნება დაბალ კატეგორიას ან პირიქით.

ეს თემები, როგორც ცნობილია, დღეისათვის ისევ დამუშავების პროცესშია.

ახლა დავუბრუნდეთ იმ თემას, რომ ფინანსური ანგარიშგება ყველა კომპანისთვის საჭიროა. როგორც კანონმდებლობაშია აღნიშნული, ზოგს აუდირებულის წარდგენა ესაჭიროება, ზოგს არააუდირებულის. მე-2, მე- 3 და  მე-4 კატეგორიის კომპანიებმა შეიძლება პატარა კომპანიების სტანდარტებით იმუშაონ. მე-3 და მე-4 კატეგორიას შეუძლია არააუდირებული ანგარიშგება წარადგინოს (იხილეთ ბმული). თუმცა რაც უფრო მაღალი სტანდარტით იმუშავებს კომპანია, უკეთესია თუ მომალში კატეგორიის ცვლილებას ელოდება ან რამდენიმე დამფუძნებელი ყავს.

იმ შემთხვევაში, რომ კანონით რომ არ იყოს სავალდებულო  კომპანიას უნდა გააჩნდეს არამარტო ფინანსური ანგარიშგება, არამედ კარგი იქნება თუ მომზადდება გასაყიდად. რას ნიშნავს გასაყიდად მომზადება? მეპატრონემ (მეპატრონეებმა) ყოველწლიურად რომ მოამზადონ ანგარიშშგება და შემდეგ შემფასებელს შეაფასებინონ, უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ თავიანთი კომპანიის შესახებ. კერძოდ, რა ღირდა წინა წელს და რა ღირს ახლა, რა მიზეზებით გაიზარდა ან შემცირდა კომპანიის ფასი.

რა თქმა უნდა, ამის ფუფუნება ყველა კომპანიას არ აქვს.  მაგრამ ფინანსური ანგარიშგების არა მარტო მომზადებაა ეფექტიანი. კარგი იქნება, თუ კომპანიის დამფუძნებლები  ანგარიშგების წაკითხვის დროს პროფესიონალებისგან მიიღებენ განმარტებას. ანუ ისეთ ადამიანებთან უნდა განიხილონ ანგარიშები, რომლებიცე განმარტავენ თუ რა მუხლის ცვლილება რა შედეგს იძლევა. ჩვენ მზად ვართ კომპანიებს მოვემსახუროთ ამ თემების მომზადებაში და განხილვაში. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შეფასებაც და განხილვაც.

ჩვენ კომპანიებს ვთავაზობთ არა მარტო ფინანსურ აუდიტს, არამედ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ჩვენ მიერ მომზადებული ანგარიშგება გამოიყენება კანონმდებლობის მიხედვით საიტზე ასატვირთად. ჩვენს კლიენტ კომპანიებს შორის არიან ისეთი კომპანიებიც, რომლებთან ურთიერთდამოკიდებულებაში ვართ და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლება არ გვაქვს. ამ კომპანიებსაც ვთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ამას გარდა, შეგვიძლია ისეთი მუხლების დაგეგმვაშიც მოვემსახუროთ კომპანიებს, როგორიცაა: მარაგების სწორი დაგეგმვა, ფულადი სახსრების მოზიდვის ან პროდუქტების მიხედვით მოგების გაუმჯობესება, რაც ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ფარგლებს სცილდება და მმართველობითი (მენეჯერული) აღრიცხვის ელემენტებს მოიცავს. ჩვენმა კლიენტებმა ამ სახის დაგეგმვით მნიშვნელოვანი ფულადი რესურსი დაზოგეს. შეუმცირდათ დანახარჯები და  გაეზარდათ შემოსავლები.

ზემოთაღნიშნულის  გარდა, სანამ ფინანსურ ანგარიშგება შედგება, კარგი იქნება თუ განვიხილავთ იმას თუ რამდენად სწორადაა დალაგებული შიდა პროცედურები. გააჩნია თუ არა კომპანიას სტრუქტურა, რა რგოლებისგან შედგება; რამდენად სრულყოფილადაა გადანაწილებული რგოლებს შორის ფუნქციები.  გეგმის მიხედვით ხდება რგოლებს შორის მოვალეობების განაწილება და ინფორმაციის გაცვლა თუ სტიქიურად ნაწილდება. გარკვეული პერიოდის შემდგომ საჭიროა შემოწმება, ხომ არ არსებობს რაიმე სახის ხარვეზები.. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შიდა სტრუქტურის გამართვა, ჩამოყალიბება სასურველია როგორც მოქმედი, ისე  დამწყები კომპანიებისთვის. ამ ხარვეზებს აღმოაჩენა ხდებააუდიტის ჩატარების შემდგომ. კომპანიებმა მხოლოდ ხარვეზების აღმოჩენის მიზნით არ უნდა ჩაატარონ აუდიტი, არამედ მანამდე უნდა ახორციელებდნენ ისეთ ქმედებებს რომ დარწმუნდნე იმაში, რომ ყველაფერი ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისია. ამისათვის აუდიტის ჩატარებამდე წინასწარი საკონსულტაციო სამუშაოებია შესასრულებელი. ეს სამუშაოები უფრო რთული და შრომატევადია, ვიდრე აუდიტური მომსახურების გაწევა. ამ სამუშაოებს ჩვენ დიდიხანია ვთავაზობთ კლიენტებს. ანუ ეს ის თემებია, რაზეც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ. თუმცა ამ საკითხზე ხშირად მომისმენია საწინაარმდეგო მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი უფროა მაღალკვალიფიციური საქმე. ჩვენ ვთავაზობთ შემოწმებას და შემოწმებამდე ყველა საჭირო ეტაპის სამუშაოების ჩატარებას.

Read more

დისკონტის გამოთვლა

დისკონტი სხვადასხვა ლექსიკონშია  ახსნილი. google-ის საძიებო სისტემაში ბევრ მაგალითს იპოვით. ჩვენი მიზანია შინაარსი გავიგოთ. მანამდე ფინანსური ტერმინების მიხედვით ორი განმარტება განვიხილოთ:

 1. თამასუქის განაღდება.
 2. პროცენტი, რასაც იკავებენ თამასუქის განაღდებისას.

თუმცა დისკონტი არამარტო თამასუქის გასანაღდებლად გამოითვლას გულისხმობს. განვიხილოთ მაგალითები და დავიწყოთ თამასუქის განაღდებით.

განვიხილოთ მარტივი მაგალითი: 1

გამარტივების მიზნით, ვიგულისხმოთ თვეში არის 30 დღე,  წელიწადში 360.

გამოშვებული იქნა 75 დღიანი 8 000 ლარის თამასუქი, წლიური 12% განაკვეთით.

თამასუქის  გადაყიდვა  მოხდა  ბანკზე მე-15 დღეს ანუ განაღდებამდე დარჩენილია 60 დღე. ბანკს აქვს პირობა – შეისყიდის თამასუქებს წლიური 15% სარგებლით.

ამოხსნა

 1. მთლიანი გასანაღდებელი თანხა 75 დღის შემდეგ არის 8000*75/365*12%=8200
 2. 15% სარგებელი რომ გამოვთვალოთ 8200*15%/60*360=205
 3. მთლიან გასანაღდებელ თანხას მინუს სარგებელი = 8200-205= 7 995 ლარი

ანუ ბანკი  თამსუქს მე15 დღეს შეიძენს (გაანაღდებს)  7 995 ლარად.

ეს არის მიახლოებითი გამოთვლა. ამ გამოთვლის წესის მიხედვით, გამყიდველი წამგებიან მდგომარეობაშია, მყიდველი (ბანკი) მომგებიანში.  დასარწმუნებლად შემოწმების სახით განვიხილოთ პასუხი. 7 995 *15%*60/360=199,88

8200-199,88=8000,12, მაგრამ გამყიდველი ამ გამოთვლის წესზე, ხშირ შემთხვევაში, თანხმაა.

მათემატიკურად ზუსტი ციფრების დათვლაც შეიძლება: ამ ორი მოქმედების (გამოთვლის) ნაცვლად  „8200*15%/60*360=205“;   „ 8200-205= 7 995 , უფრო ზუსტი იქნებოდა X+X*15%*60/360=8200 – ამოვხსნათ მაგალითი:

X+0.025x=8200   ან ეს მაგალითი ამოვხსნათ    X*15%*60/360=8200

1,025X=8200

X=8 000

შემოწმება: 8000+8000*15%*60/360=8200

რა თქმა უნდა, ესეც მიახლოებითი ციფრია, რადგან ამოცანის პირობა მიახლოებით დაშვებას ითვალისწინებს, თვეში 30  დღე არაა ყოველთვის, წელიწაში კი 365 დღეა და არა 360.

დისკონტის მაგალითებს ქვევით კიდევ განვიხილავთ.

ფულადი სახსრების ნაკადის დისკონტირება  ეს არის მომავალი ფულადი  სახსრების დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრა.

განვიხილოთ  მაგალითი:

ამოცანა:  რა თანხა უნდა განათავსოს კომპანიამ საბანკო დეპოზიტზე წლიური საპროცენტო განაკვეთი 8%-ით, რომ მიიღოს 1000 ლარი 1 წლის შემდეგ, 2 წლის შემდეგ, 3 წლის შემდეგ.

შემოვიღოთ  (გავიხსენოთ) აღნიშვნები:

I   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე

P  ძირი  თანხა პრინციპალი

S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

R  მეასედებში გამოსახული საპროცენტო განაკვეთი 12%=0.12

N  ვადა პროცენტის დარიცხვის  – რაოდენობა.

ამოხსნა:

როგორც ვიცით, რთული პროცენტის ფორმულაა  S=P*(1+R)^N

დეპოზიტზე განსათავსებელი თანხა იქნება P=S/(1+R)^N
1 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^1 925.93
2 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^2 857.34
3 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^3 793.83
შემოწმება მიახლოებით
1 წლისთვის p=925.93*(1+0.08)^1 1 000
2 წლისთვის p=857.34*(1+0.08)^2 1 000
3 წლისთვის p=793.83*(1+0.08)^3 1 000

ე.ი.  1000 ლარი, რომ მივიღოთ ერთ წელიწადში უნდა დავაბანდოთ 8% ანაბარზე 925,93 ლარი. ორ წელიწადში რომ მივიღოთ 1000 ლარი, წლიური  8% განაკვეთით უნდა დავაბანდოთ 857,34 ლარი და ა. შ. გამომდინარე აქედან, 925,93 ლარი არის 1000 ლარის 8% დისკონტირებული (მიმდინარე) ღირებულება ერთი წლის ვადით. ხოლო  857,34 ლარი არის 8% დისკონტირებული ღირებულება 1000 ლარის 2 წლიანი ვადით.

Read more

მარტივი და რთული პროცენტი, დისკონტი

მაგალითები შექმნილია  დამწყები სპეციალისტებითვის,  ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტების დასახმარებლად.

წარმოდგენილია მათემატიკური  ტესტების არასრული  ნაწილი, რომელიც ესაჭიროება მაღლააღნიშნულ სპეცილისტებს. გარკვეული დროის შემდეგ ტესტი განახლდება.

მაგალითები არაა განკუთვნილი პროფესიონალთათვის. პროფესიონალთათვის მაგალითები  და ტესტები ცალკე  გამოქვეყნდება, რომლებიც მოიცავს ბუღალტრულ სტანდარტებს და მათ ინტერპრეტაციებს.  აგრეთვე ვგეგმავთ მენეჯერული აღრიცხვის მაგალითების და ფინანსური აღრიცხვის მაგალითების განხილვას, რომელიც დაეხმარება პროფესიონალებს.  განხილული იქნება ACCA  ამოცანებიც.      

პროცენტი.   მარტივი და რთული პროცენტი.  დისკონტი.

ლათინური ასოები გამოყენებულია შემდეგი შინაარსით.

I   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე

P  ძირი  თანხა (პრინციპალი)

S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

R  მეასედებში გამოსახული საპროცენტო განაკვეთი 12%=0.12

N  ვადა – პროცენტის დარიცხვის  რაოდენობა.

განვიხილოთ მარტივი პროცენტის მაგალითი.

1000 ლარიან საბანკო ანაბარზე, ყოველწლიურად ერიცხება 7%, მიღებული სარგებელი გროვდება ცალკე ანგარიშზე. ცალკე ანგარიშზე დაგროვილ პროცენტს პროცენტი არ ერიცხება. რა თანხა იქნება ანაბარზე: 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, 3 წლის მერე.

გამარტივების მიზნით გამოვიანგარიშოთ   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე, რომელიიც აღნიშნულია ლათინური ასო I-თი.

I=PNR   ერთი წლისთვის I = 1000*7%*1=,   ორი წლისთვის

1 წლის =1000*7%*1 70
2 წლის =1000*7%*2 140
3 წლის =1000*7%*3 210

განვიხილოთ  რთული პროცენტის მაგალითი 1:

1000 ლარიან საბანკო ანაბარზე, ყოველწლიურად ერიცხება 7%, მიღებული სარგებელი არ გროვდება ცალკე ანგარიშზე და პროცენტი ერიცხება. (იგულისხმება რომ მხოლოდ  წლის ნაგროვ პროცენტს ერიცხება პროცენტი და არა თვის ან დღის ნაგროვებს). რა თანხა იქნება1; 2; 3 წლის შემდგ ანაბარზე.

ამოხსნა: S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის S=P*(1+R)^N ;    I=S-P

1წლის S’=1000*(1+0.07)^1 1 070.00 I=1070-1000=70 2 წლის S=1000*(1+0.07)^2 1 144.90 I=1144-1000=144 3 წლის S=1000*(1+0.07)^3 1 225.04 I=1225-1000=225

განვიხილოთ  რთული პროცენტის მაგალითი 2:

საწარმომ მიიღო საბანკო სესხი  ერთი წლის ვადით 1000 ლარის ოდენობით,  ყოველთვიურად 4% დარიცხვით.  სესხის ძირი და პროცენტიც წლის ბოლოს უნდა გადაიხადოს. რა თანხა ექნება წლის ბოლოს გადასახდელი?  განვსაზღვროთ ნომინალური საპროცენტო და წლიური საპროცენტო განაკვეთი.

მსჯელობა-ამოხსნამდე განვიხილოთ მაგალითი. ყოველი თვის ნაგროვ პროცენტს ძირ თანხასთან ერთად ერიცხება პროცენტი. წელიწადში არის 12 თვე.

ამოხსნა: ჯერ გავიგოთ,  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

‘S=P*(1+R)^N,      S=1000*(1+0,04)^12 ;  S =1000*(1+0.04)^12;   S= 1 601;

პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე  I =  S-P,  1 601-1000=601

ნომინალური საპროცენტო განაკვეტი მოცემულია 4%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 601/1000*100=61%

დისკონტი

დისკონტი სხვადასხვა ლექსიკონშია  ახსნილი. google-ის საძიებო სისტემაში ბევრ მაგალითს იპოვით. ჩვენი მიზანია შინაარსი გავიგოთ. მანამდე ფინანსური ტერმინების მიხედვით ორი განმარტება განვიხილოთ:

 1. თამასუქის განაღდება.
 2. პროცენტი, რასაც იკავებენ თამასუქის განაღდებისას.

თუმცა დისკონტი არამარტო თამასუქის გასანაღდებლად გამოითვლას გულისხმობს. განვიხილოთ მაგალითები და დავიწყოთ თამასუქის განაღდებით.

განვიხილოთ მარტივი მაგალითი: 1

გამარტივების მიზნით, ვიგულისხმოთ თვეში არის 30 დღე,  წელიწადში 360.

გამოშვებული იქნა 75 დღიანი 8 000 ლარის თამასუქი, წლიური 12% განაკვეთით.

თამასუქის  გადაყიდვა  მოხდა  ბანკზე მე-15 დღეს ანუ განაღდებამდე დარჩენილია 60 დღე. ბანკს აქვს პირობა – შეისყიდის თამასუქებს წლიური 15% სარგებლით.

ამოხსნა

 1. მთლიანი გასანაღდებელი თანხა 75 დღის შემდეგ არის 8000*75/365*12%=8200
 2. 15% სარგებელი რომ გამოვთვალოთ 8200*15%/60*360=205
 3. მთლიან გასანაღდებელ თანხას მინუს სარგებელი = 8200-205= 7 995 ლარი

ანუ ბანკი  თამსუქს მე15 დღეს შეიძენს (გაანაღდებს)  7 995 ლარად.

ეს არის მიახლოებითი გამოთვლა. ამ გამოთვლის წესის მიხედვით, გამყიდველი წამგებიან მდგომარეობაშია, მყიდველი (ბანკი) მომგებიანში.  დასარწმუნებლად შემოწმების სახით განვიხილოთ პასუხი. 7 995 *15%*60/360=199,88

8200-199,88=8000,12, მაგრამ გამყიდველი ამ გამოთვლის წესზე, ხშირ შემთხვევაში, თანხმაა.

მათემატიკურად ზუსტი ციფრების დათვლაც შეიძლება: ამ ორი მოქმედების (გამოთვლის) ნაცვლად  „8200*15%/60*360=205“;   „ 8200-205= 7 995 , უფრო ზუსტი იქნებოდა X+X*15%*60/360=8200 – ამოვხსნათ მაგალითი:

X+0.025x=8200   ან ეს მაგალითი ამოვხსნათ    X*15%*60/360=8200

1,025X=8200

X=8 000

შემოწმება: 8000+8000*15%*60/360=8200

რა თქმა უნდა, ესეც მიახლოებითი ციფრია, რადგან ამოცანის პირობა მიახლოებით დაშვებას ითვალისწინებს, თვეში 30  დღე არაა ყოველთვის, წელიწაში კი 365 დღეა და არა 360.

ასევე იხილეთ დისკონტის გამოთვლა

Read more

როგორ დავაღწიოთ თავი რისკებს

ნებისმიერმა კომპანიამ, საქმიანობის დაწყების წინ, უნდა განსაზღვროს რისკები, წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდია წარუმატებლობის ალბათობა.  ამ საქმეში, აუდიტური კომპანიის როლი  მნიშვნელოვანია.

Financial Solution Group-ის დამფუძნებელმა დავით ლომსაძემ, „მეტრონომთან“ ფინანსური რისკების შესახებ ისაუბრა და კომპანიებისთვის გარკვეული სახის რეკომენდაციები შემოგვთავაზა.

„საქმიან სფეროში მრავალგვარი რისკი არსებობს, მათ შორის ყველაზე თვალსაჩინო საგადასახადო რისკია. გარდა ამისა,  სხვა კონკრეტული  საფრთხეებიც არსებობს, როგორიცაა არასწორი ფინანსური დაგეგმვა-გაანგარიშება.

ამ ეტაპზე,  ქვეყანაში ბიზნესი შედარებით განვითარდა.  საგადასახადო ადმინისტრირება გაადვილდა, საგადასახადო საკითხები შედარებით ადვილი გასარკვევია, შემცირდა სადავო საკითხები. იყო პერიოდი, როცა საგადასახადო საკითხები   გაურკვეველი იყო და იმდენად მაღალ რისკს წარმოშობდა, რომ თუ  საგადასახადო პრობლემებს აღმოფხვრიდი, კომპანიას სხვა პრობლემა ნაკლებად გააჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ  საგადასახადო გაურკვევლობების აღმოფხვრამ კომპანიების სიმრავლე გამოიწვია და ერთ სფეროში უფრო მეტი კომპანიაა დასაქმებული ვიდრე ადრე, ამან კონკურენცია გაზარდა. კომპანიების სიმრავლემ და კონკურენციამ პროდუქციის ფასები შეამცირა. ფასებზე გარკვეული სახით კრიზისმაც იმოქმედა. ფასების შემცირებამ კომპანიის მოგება შეამცირა, ანუ პირდაპირი მოგება,  პროდუქტის გასაყიდ ფასსა და თვითღირებულებას შორის სხვაობა  შემცირდა. ამ ყველაფერმა, კომპანიების  განვითარება განაპირობა. ქართული საქმიანი  სივრცე, პროდუქტებს შორის ხარჯების სწორ  გადანაწილებას და დაგეგმვას მიეჩვია, რადგან  მოთხოვნა ხარჯების გადანაწილებაზე და ხარჯების სტრუქტურის ჩამოყალიბებაზე უფრო თვალსაჩინო გახდა.

სწორედ ზემოთ აღნიშნულ საკითხებში, თავაზობს FSG თავის კლიენტებს, საკონსულტაციო მომსახურებას: მენეჯერული აღრიცხვის ნიუანსებს, სწორ დაგეგმვას, შიდა სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, თანამშრომლებს შორის ფუნქციების და მოვალეობების განაწილებას.   რაც  რისკების შემცირებას უკავშირდება.

პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო, რომ  ჩვენ ვსაუბრობთ მომხმარებლებისთვის გასაგებ ენაზე.  Financial Solution Group-ს აქვს  კონკრეტული შეკვეთები. მიუხედავად იმისა, რომ  განვითარების გარკვეული საფეხური გაიარეს კომპანიებმა, იშვიათია ვინმეს, თავის ინიციატივით, საგადასახადო რისკების გარდა, სხვა რისკების გამოსავლენად მოემართოს. თუ კომპანია საგადასახადო რისკების შეფასებას გვიკვეთავს, ჩვენ  ფინანსური რისკების გამოკვლევასაც ვთავაზობთ.

ფინანსური აუდიტი მოიცავს გარკვეული თემების ტესტირებას, რომელიც შემდგომ გადამოწმებას მოთხოვს.  იმის თქმა მინდა, რომ ვიდრე ფინანსურ აუდიტს დაგეგმავს კომპანია, ჯობს ჯერ   საკონსულტაციო მომსახურება მიიღოს და შემდეგ აუდიტური.

რისკი შეიძლება არსებობდეს  შიდა პროცედურებიდან გამომდინარე, ასევე არასწორი აღრიცხვით, ფუნქციების არასწორი გადანაწილებით და დაბალი კონტროლის არსებობისას. არ მინდა თავი შეგაწყინოთ,   რადგანაც რისკი მრავალი სახისაა, ამიტომ ფინანსური რისკის აღმოსაფხვრელი ამოცანები  და სწორად გადაჭრის გზები დროულად უნდა იყოს  დაგეგმილი.

მარტო საგადასახადო რისკები არაა მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ თუ რამდენად სწორად არის ფუნქციები გადანაწილებული, ასევე ანალიზი გავაკეთოთ რა რგოლებია კომპანიაში და ამ  რგოლბს შორის რა ფუნქციებია გადანაწილებული, რა სახით ხდება ინფორმაციის გაცვლა.

რისკების აღმოჩენა, უფრო მენეჯმენტის მუშაობასთნაა დაკავშირებული და არა ცალკეულად, იურუსტთან ან ბუღალტერთან. საქართველოში ყოველთვის უჭირთ, რომ ვინმეს რჩევა მოისმინონ, როგორ აღმოფხვრან რისკები, როგორ გაზარდონ გაყიდვები, როგორ მოახდინონ თანამშრომლების მუშაობის  ოპტიმიზაცია.

ჩვენ, კლიენტებთან  ხელშეკრულებაში აღნიშნული აქვს, რომ პასუხს ვაგებთ იმ  გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც კლიენტი გაითვალისწინებს. დეტალურად ვიხილავთ ყველა თემას და ისე ვასრულებთ სამუშაოს, როგორც საკუთარი კომპანიისთვის გავაკეთებდით. ჩვენ ვართ საკონსულტაციო კომპანია და მომსახურების მაღალ ხარისხზე, სამართლიანად გვაქვს პრეტენზია.

ჩვენ გვყავს კომპანიები, რომლებსაც ვმართავთ. როცა კომანია მოგვყვება და გვიჯერებს შედეგიც არის.

ისეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ ჩვენ წინასწარ გაგვიწერია თუ რა ქმედებები უნდა შეესრულებინა კომანიის ხელმძღვანელობას, გვიჩვენებია რისკები და არ გაუთვალისწინებიათ.  წინასწარ ყველა ვერ აღიქვამს რისკს, მაგრამ ჩვენ ყველა ეტაპზე ვთანამშრომლობთ კლიენტებთან. არავინ მიგვიტოვებია გასაჭირში. პირიქით მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეგვისრულებია კლიენტი კომპანიის ხარვეზების აღმოსაფხველად – განაცხადა დავით ლომსაძემ.

Financial Solution Group – მიანდეთ თქვენი კომპანია პროფესიონალთა გუნდს, ნუ მიენდობით ბედს, ყველა კომპანიას ჭირდება რისკების სწორად შეფასება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბიზნესი მომგებიანი ვერ იქნება.

Read more

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის  დადგენა

კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი და ამ ხარჯების გაწევის პერიოდი;

დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი, მიღებული/მისაღები სარგებელი და აღნიშნული ხარჯების გაწევისა და სარგებლის მიღების პერიოდი;

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ვიდრე  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთს განვიხილავთ განვიხილოთ მარტივი  და რთული პროცენტი

დეპოზიტები

მარტივი პროცენტის მაგალითი

მაგალითი #1

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 10%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ვადის ბოლოს და არ გიწევთ რაიმე დამატებითი საკომისიოს გადახდა.

ამოხსნა: 100X10%=10   100+10=110. წლის ბოლოს გვეკუთნის 110 ლარი.

10/1000*100 = 10ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 10%,

——————————————————————————————————–

რთული პროცენტი

მაგალითი #2

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 12%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად და დარიცხული თანხა ემატება დეპოზიტის ძირითად თანხას. არ გიწევთ რაიმე დამატებითი საკომისიოს გადახდა.

ამოხსნა: წლის ბოლოს მისაღები თანხა იქნება 1000*(1+0.01)^12 = 1 126.83

სადაც 1 126.83-1000= 126,83 იქნება სარგებელი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი -1000/126,83= 12,68%.

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი 12%.

მაგალითი #3

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 12%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ვადის ბოლოს. ამასთან, გიწევთ შემდეგი დამატებითი საკომისიოების გადახდა: ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – 1 ლარი ყოველთვიურად, თანხის გატანის საკომისიო – 0.5%.

ამოხსნა: სარგებელი ხარჯების გამოკლებამდე 1000*12%= 120

ყოველთვიური ხარჯი 1*12=12

გატანის საკომისიო  (120-12)*0,5%=0,54 ლარი  სულ ხარჯი 12+0,54 = 12,54

ნეტო სარგებელი 120-12,54 = 107,46 ;

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  107,46/1000*100= 10,75%

მაგალითი #4

თქვენ იღებთ სესხს 1000 ლარის ოდენობით ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 20%, ყოველთვიური შენატანი – 92.63 ლარი.

ამოხსნა

თვის პროცენტი   – (20/12)% = 1.67%

მეტი თვალსაჩინოებისთვის შეგვიძლია ამოვხსნათ ექსელის ცხრილში.

დარიცხული % გადახდა ძირის გადახდა
1 1 000 16.67 75.96 92.63
2 924.04 15.40 77.23 92.63
3 846.81 14.11 78.52 92.63
4 768.29 12.80 79.83 92.63
5 688.47 11.47 81.16 92.63
6 607.31 10.12 82.51 92.63
7 524.80 8.75 83.88 92.63
8 440.92 7.35 85.28 92.63
9 355.64 5.93 86.70 92.63
10 268.93 4.48 88.15 92.63
11 180.79 3.01 89.62 92.63
12 91.17 1.52 91.11 92.63
111.62  

ჯამში გადახდილი პროცენტი – 111.56 ლარი

გამოთვლა:  ((1+წლიური % / პერიოდის რაოდენობა)^პერიოდის რაოდენობა) -1

შეგვიძლია ფორმულით ამოვხსნათ: ‘(1+20%/12)^12)-1=0,22=22%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 22 %

Read more

საპენსიო შენატანი

დაგროვებითი პენსია, ზოგიერთი მაგალითის არითმეტიკული  გაანგარიშების განხილვა.

განხილვა ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს.

წითელი ფერით მოცემულია პასუხები.

ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.

მაგალითები განხილულია 2019 წლის 12 თებერვლის საკანონმდებლო მდგომარეობით.

კითხვებზე პასუხი:

 1. რა ხელფასს მიიღებს დაქირავებული (თანამშრომელი) 800 ლარის სანაცლოდ, საპენსო შენატანის შემორების შემდეგ. რა თანხა დაჭირდება კომპანიას? როდესაც კომპანია იხდის 2%, ხოლო დაქირავებული თავის გადასახდელ 2%. (იხილეთ ცხრილი A)
 • რა თანხა დაჭირდება კომპანიას, როდესაც 784 ლარს ხელზე იღებს დაქირავებული და ყველა გადასახადს იხდის კომპანია.   (იხილეთ ცხრილი B) შეგიძლიათ ყვითელი ფერის უჯრაში შეიტანოთ ნებისმიერი ციფრი, ხელზე ასაღები თანხა და მიიღებთ პასუხს.
 • 100 ლარი ხელფასის გასაცემათ რა გადასახადებია საჭირო. (იხილეთ ცხრილი G). შეგიძლიათ ყვითელი ფერის უჯრაში შეიტანოთ ნებისმიერი ციფრი, ხელზე ასაღები თანხა და მიიღებთ პასუხებს.

სად გადავრიცხოთ „დაგროვებითი სპენსიო შენატანი“. საბანკო  ანგარიშები:

საქართველოს ბანკი     GE03BG0000000131131564

თიბისი ბანკი                 GE88TB7458336020100010

ვითიბი ბანკი                 GE76VT6600000000253609

ცხრილისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ექსელის ფაილი

ექსელის ფაილი

Read more

დღგ-ს გადამხდელად ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია

რა შემთხვევაშია დღგ-ს ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია მომგებიანი (სასარგებლო) და რა შემთხვევაში – არა.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მულის მიხედვით, პირს შეუძლია ნებაყოფლობით დარეგისტრირდეს დღგ-ს გადამხდელად. ეს იმ შემთხვევას ეხება, როდესაც პირის დასაბეგრი ბრუნვა 100 000 ლარს არ აჭარბებს ნებისმიერი 12 თვის განმავლობაში და ბრუნვა სავალდებულო რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.

ზოგადი ინფორმაცია: ქვემოთ მოყვანილი ყველა მაგალითისთვის გამოსადეგია შემდეგი სახის გამოთვლა: შეძენის ფასი 15 ლარი მოიცავს დღგ-ს, ან რეალიზაციის ფასი 20 ლარი მოიცავს დღგ-ს. ამ შემთხვევაში 15 ლარიდან და 20 ლარიდან უნდა განვსაზღვროთ რამდენია დღგ-ს თანხა 2,29 (15*18/118=2,29), ხოლო, ღირებულება იქნება 12,71 ლარი (15-2,29=12,71). 20 ლარიდან, რომ გამოვთვალოთ დღგ იქნება 3,05ლარი (20*18/118=3,05). შემოსავალი იქნება 16,95 ლარი (20-3,05=16,95).

ქვემოთ მოცემული, პირველი სამი მაგალითი მოყვანილია შესწავლის მიზნით, ბოლო, მე-4 მაგალითის ადვილად აღსაქმელად

მაგალითი 1. მეწარმე ყიდულობს საქონელს 15 ლარად და ყიდის 20 ლარად. ყიდულობს პირისგან, რომელიც დღგ-ს გადამხდელი არ არის ანუ 15 ლარი არ მოიცავს დღგ-ს გადასახდს და გამყიდველისგან დღგ-ს ჩათვლას ვერ მიიღებს. დღგ-ს გადამხდელად თუ არ დარეგისტრირდა, მიიღებს 5 ლარს მოგებას,ხოლო თუ დარეგისტრირდა მიიღებს 1,25 ლარს.

იხილეთ გამოთვლები:

ა) როდესაც არ არის დღგს გადამხდელი, მოგება 5 ლარი დარჩება (20-15=5).

ბ) როდესაც დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირდება, მოგება 1,95 ლარი დარჩება, რადგან გამოთვლების მიხედვით შემოსავალი იქნება 16,95 (20 ლარს მინუს დღგ (20-3,05) = 16,95. 16,95(შემოსავალს) – (მინუს)15 ლარი (თვითღირებულება) =1,95 მოგება.

ასე რომ, ამ შემთხვევაში პირს არ აწყობს დღგს გადამხდელად დარეგისტრირება.

მაგალითი 2.

მეწარმე ყიდულობს საქონელს 15 ლარად და 20 ლარად ყიდის. ყიდულობს პირისგან, რომელიც დღგ-ს გამხდელია. 15 ლარი მოიცავს დღგ-ს გადასახდს და გამყიდველისგან დღგ-ს ჩათვლას მიიღებს. თუ დარეგისტრირდა გადამხდელად მიიღებს 4,24 ლარს მოგებას. დღგს გადამხდელად თუ არ დარეგისტრირდა მიიღებს 5 ლარს მოგებას. 

განვიხილოთ გამოთვლები: შეძენის თანხიდან – 15 ლარიდან რომ ამოვიღოთ დღგ მივიღებთ თვითღირებულებას 12,71 ლარი (15-2,29=12,71). გასაყიდი ფასიდან 20 ლარიდან ამოვიღოთ დღგ მივიღებთ შემოსავალს 16,95 ლარს (20-3,05=16,95).

16,95-12,71 = 4,24 ლარი. ე.ი. ამ შემთხვევაშიც არ აწყობს დავრეგისტრირდეთ დღგ-ს გადამხდელად. რადგან 5 მოგება მეტია > 4,25 ზე.

მაგალითი 3.

მეწარმე ყიდულობს საქონელს 15 ლარად და 20 ლარად ყიდის დღგ-ს ჩათვლით. მყიდველი დღგ-ს გარეშე არ შეიძენს 20 ლარად, შეიძენს 16,95 ლარად ასეთი ფასია ბაზარზე. ამ შემთხვევაში მეწარმეს აწყობს დარეგისტრირდეს დღგ-ს გადამხდელად. რადგან, დარეგისტრირების შემთხვევაში ყიდვა/გაყიდვიდან წამოეშვება 4,25 ლარი მოგება. ხოლო თუ არ დარეგისტრირდება 1,95 ლარი (16,95-15=1,95).

მაგალითი 4.

მეწარმე ყიდულობს საქონელს 15 ლარად და ყიდის 20 ლარად. მომწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია და შეუძლია დღგ-ს ანგარიშფაქტურის გამოწერა. მომხმარებლები, იურიდიული პირები, რომლებიც დღგ-ს გადამხდელები არიან ყიდულობენ 20 ლარად დღგ-ს ჩათვლით,რაც თვითღირებულებით მათთვის 16,95 ლარია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღგ-ს გარეშე 20 ლარად არ იყიდიან. ხოლო ფიზიკური პირები საკუთარი მოხმარებისთვის ყიდულობენ 20 ლარად, რადგან ისინი დღგ-ს გადამხდელები არ არიან და დღგ-ს ვერ ჩაითვლიან.

იმ შემთხვევაში თუ დღგ-ს გადამხდელად მოხდება ორივე სახის გაყიდვიდან განურჩევლად (იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე) მოგება იქნება 4,24 ლარი (16,95-12,71=4,24).

იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება დარეგისტრირებული პირი დღგ-ს გადამხდელად იურიდიულ პირებზე გაყიდვის შემთხვევაში, მოგება ექნება 1,95 ლარი (16,95-15=1,95), ფიზიკურ პირებზე გაყიდვებიდან ექნება მოგება – 5 ლარი (20-15=5).

მე-4 მაგალითის მიხედვით რომ გაირკვეს ღირს თუ არა დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს, რამდენი მყიდველი ეყოლება პირს, რომლებიც დღგ-ს გადამხდელ იურიდიულ პირებს წარმოადგენენ და რამდენი დღგ-ს არგადამხდელ ფიზიკურ პირებს. განვიხილოთ თანაფარდობა: ფიზიკური პირებისგან ერთეულ პროდუქტზე მაქსიმალური მოგება, შეფარდებული იურიდიული პირების ერთეულ პროდუქტზე მაქსიმალურ მოგებასთან 5/4,24 = 1,18. გასათვალისწინებელია სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებებიც: როდის მოუწევს პირს დადგეს დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის წესით, მან უნდა გაითვალისწინოს შეძენის, გაყიდვის ფასები და რომელი კლიენტი რა რაოდენობის ჰყავს. გასათვალისწინებელია აგრეთვე, როდესაც დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციას მიაღწევთ რამდენად ადვილია ფიზიკური პირი მომხმარებლებიდან, იურიდიულ პირებზე გადასვლა.

Read more

საგადასახადო შეღავათები მცირე ბიზნესისთვის

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები  –  საგადასახადო შეღავათები:

საგადასახადო შეღავათები მცირე  ბიზნესისთვის

გამოყენებული ტერმინები:

‘მიკრო’ – მიკრო ბიზნესის სტატუსი

‘მცირე’ – მცირე ბიზნესის სტატუსი

‘ფიქსირებული’ – ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი

სტატიაში განხილულია სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები: მიკრო ბიზნესის სტატუსი,  მცირე ბიზნესის სტატუსი, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი.

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები ვრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსის, მცირე ბიზნესის სტატუსის და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირებზე.

სტატიის ბოლოს მოცემულია გარკვეულ საქმიანობათა  ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში აკრძალულია მცირე და მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება.

მიკრო ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს. მიკრო მიზნესის სტატუსით რეგისტრირებული პირი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან, სამუშაოს შესასრულებლად არ იყენებს დაქირავებულ პირებს, სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთი არ აღემატება 45 000 ლარს და ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომლის შემოსავალი არ აღემატება 30 000 ლარს. არსებობს საქმინობის გარკვეული ჩამონათვალი, რომელზეც ზემოთ აღნიშნული 30 000 ლარამდე შემოსავლის შეზღუდვა არ ვრცელდება. როდესაც შემოსავლები დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციაზე დადდგომის  ზღვარს მიაღწევს მიკრო ბიზნეს არ აქვს უფლება იყოს დღგ-ს გადამხდელი ან მიკრო ბიზნესის სტატუსიდან უნდა გამოვიდეს.   

რაც შეეხება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირებს, მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელიც გადასახადს იხდის შემოსავლის მიხედვით. შემოსავლის მიხედვით განსაზღვრული გადასახადი შეიძლება იყოს 1%, მაშინ როდესაც წლიური შემოსავალი არ აღემატება 500 000 ლარს ან 3% იმ შემთხვევაში  თუ შემოსავალი გადააჭარბებს დადგენილ 500 000 ლარს. გარდა ამისა მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისთვის არსებობს წინაპირობა, რომლის მიხედვითაც ორი წლის განმავლობაში თითოეული კალენდარული წლის შემოსავალი 500 000 ლარზე მეტს არ უნდა შეადგენდეს.

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს აქვს უფლება სამუშაოს შესრულების მიზნით დაიქირავოს მუშახელი.

მცირე მეწარმე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვას იწყებს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციისას და არ იხდის შემოსავლის მიხედვით მიმდინარე  გადასახადს.

მცირე მეწარმე დასაშვებია იყოს დღგ-ს გადამხდელი. იგი დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო წესით რეგისტრირდება,როგორც ჩვეულებრივი მეწარმე.

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმს ასევე ექვემდებარება ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი, რომელიც შეიძლება იყოს შპს ან ინდ.მეწარმე.

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი შეუძლია მიიღოს,როგორც ფიზიკურმა, ასევე იურიდიულმა პირმა. აღნიშნული სტატუსის მქონე პირები იბეგრებიან შემოსავლის 3%- ით, ან ფიქსირებულად 1- დან 2000 ლარამდე.

ფიქსირებული გადასახადის გადამხელი არ შეიძლება იყოს დღგ-ს გადამხდელი. დღგ-ს სავალდებულო წესით რეგისტრაციისას უქმდება ‘ფიქსირებულის’ სტატუსი. აღნიშნული სტატუსის მქონე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ დაქირავებული პირის შრომა.

‘ფიქსირებული’  სტატუსის მქონე პირები სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვას იწყებენ დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციისას და არ იხდიან მიმდინარე გადასახადებს ( მოგების გადასახადი, საშემოსავლოს გადასახადი)

აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას, გარდა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 261 პუნქტით გათვალისწინებული („საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვა“) საქმიანობისა.
2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავლებმა კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა გადააჭარბოს 30 000 ლარს.
3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
4. სამედიცინო (გარდა „სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის ექიმისა და ექთნის/ფერშლის მიერ გაწეული საქმიანობისა), არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა.
5. სათამაშო ბიზნესი.
6. ვაჭრობა.


შენიშვნა: აღნიშნული დანართის მე-6 პუნქტი არ ეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ხორციელდება შესყიდული საქონლის გადამუშავება და მიწოდება.


აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება მეწარმე ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება


1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას, გარდა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 261 პუნქტით გათვალისწინებული („საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვა“) საქმიანობისა.
2. საქმიანობები, რომელთა განხორციელება მოითხოვს მნიშვნელოვან ინვესტიციას (აქციზური საქონლის წარმოება).
3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება.
4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა.
5. სათამაშო ბიზნესი.
6. პერსონალით უზრუნველყოფა.
7. აქციზური საქონლის წარმოება.

Read more

როგორ დავგეგმოთ გადასახადები

გამოყენებული ტერმინები:

დამატებული ღირებულების გადასახადი – დღგ

სსკ ან სკ „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ ან შესაბამისად საგადასახადო კოდექსი

სტატია განკუთვნილია მენეჯერიბისთვის, იურისტებისთვის, დამწყები ბუღალტრებისთვის.

საკითხები  განხილულია  2019 წლის  12 თებერვლის საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების გათვალსწინებით.

როგორ დავგეგმოთ გადასახადები

როგორ დავგეგმოთ დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ).

თემა შედგება 3 ნაწილისგან:

 • როგორ გამოვითვალოთ დღგ-ს ვალდებულება
 • ჩასათვლელი დღგ
 • გადასახდელი დღგ

თავდაპირველად განვიხილოთ

 1. (სსკ მუხლი 169. დღგ-ს განაკვეთები).

განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. მოყვანილ მაგალითში ნაგულისხმევია, რომ გაყიდვები დღგ-ით დაბეგვრას ექვემდებარება.

პირველ რიგში განვიხილოთ, როგორ  გამოითვლება დღგ-ს გადასახადი.

ა.  განვიხილოთ შემთხვევა- შესაძლოა ვიცოდეთ ნივთის ან მომსახურების გასაყიდი ფასი  დღგ-ს გადასახადის გარეშე. აღნიშნული თანხა არის 100 ლარი, გამომდინარე იქიდან, რომ დღგ არის გასაყიდი ფასის 18%,   დღგ იქნება 18 ლარი (100*18%=18) და შესაბმისად გასაყიდი ფასი დღგ-ს ჩათვლით იქნება 100+18=118 ლარი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოვთვალეთ მყიდველისგან მისაღები თანხა. ამ ფორმით არის წარმოდგენილი დღგ საგადასახადო კოდექსში (სსკ). „დღგ-ს განაკვეთი შეადგენს“ ა) „დასაბეგრი ბრუნვის ან საქონლის ინპორტის  თანხის 18 პროცენტს“.

ახლა კი განვიხილოთ დღგ-ს ჩათვლით გადასახდელი თანხიდან დღგ-ს გამოთვლის წესი:

ბ.  შესაძლოა ვიცოდეთ გასაყიდი ფასი (სრულად გადასახდელი თანხა)   დღგ-ს ჩათვლით და გამოვთვალოთ რამდენია დღგ-ს გადასახადი. მისღები თანხიდან გამოვყოთ (განვაცალკეოთ) დღგ და შემოსავალი (დღგ-ს გარეშე ღირებულება). მაგალითად ვიცით, რომ დღგ-ს ჩათვლით  გასაყიდი ფასია 118 ლარი, დღგ იქნება 18 ლარი (118/118*18=18), ხოლო შემოსავალი იქნება 118-18=100.  ამ შემთხვევაში მთლიან მისაღები თანხის რამდენი პროცენტია დღგ? 18/118*100=15.25423729%. დღგს თანხა შესაძლებელია დავადგინოთ, როგორც პროცენტის ისე პროპორციის გამოყენებით.

გავითვალისწინოთ, რომ დღგ-ს გადასახადის ვალდებულება სსკ  მიხედვით წარმოიშობა რეალიზაციის (მიწოდებისთანავე) ან ავანსის თანხის მიღებისთანავე. ავანსი თუ უსწრებს რეალიზაციას ავანსის მიღებისთანავე.

განვიხილოთ თანხების მოძრაობა დღგ-ს დასაბეგრი ოპერაციების დროს. მაღლა მოყვანილ მაგალითს თუ გავითვალისწინებთ 118 ლარი გაყიდვიდან მისაღები თანხაა,  100 შემოსავალია 18 ლარი დღგ-ს ვალდებულება.

დავაკვირდეთ შემდეგ გარემოებას; 118 ლარს მომხმარებელი გვიხდის და ჩვენ მიღებული თანხიდან ვიხდით გადასახადს. მომხმარებელს ვახდევინებთ გადასახადს მერე ვიხდით. ასეთი ბუნებიდან გამომდინარე დღგ მიეკუთვნება არაპირდაპირი გადასახადების ჯგუფს.  არაპირდაპირი გადასახადი (ტერმინთა განმარტება.  8 მუხლი 3 ნაწილი).

2.   დღგ-ს ჩათვლა. (დღგ-ს ჩათვლა. მუხლი 173).

ჩასათვლელი დღგ ბუნებით იგივეა, რაც წინასწარ გადახდილი გადასახადი, რადგან წარმოშობილ საგადასახადო ვალდებულებებს ამცირებს.

გ) მაგალითი. დღგ-ს გადამხდელისგან  უნდა  შევიძინოთ  საქონლი  590 ლარად.

ფასი მოიცავს დღგ-ს.

გ) მაგალითის გამოთვლები
საქონლის შესაძენად გადასახდლი  თანხა 590
ჩასათვლელი დღგ იქნება =590/118*18 90
საქონლის თვითღირებულება =590-90 500

ჩასათვლელი დღგ შეგვიძლია გამოვითვალოთ პროცენტის დახმარებით. 590*15.25423729%=90

3. გადასახდელი დღგ

 დ) მაგალითი. დღგ-ს გადამხდელისგან  უნდა  შევიძინოთ  საქონლი  590 ლარად და შემდეგ უნდა გავყიდოთ ამავე თვეს (ამავე სააღრიცხვო პერიოდში) 708 ლარად. ფასები მოიცავს დღგ-ს.

დ) მაგალითის გამოთვლები
საქონლის შესაძენად გადასახდლი  თანხა 590
ჩასათვლელი დღგ იქნება =590/118*18 90
საქონლის თვითღირებულება =590-90 500
  გაყიდვიდან ფულის შემოდინება (გასაყიდი საქონლის ფასი იქნება – დღგ-ს ჩათვლით) 708
მათ შორის დღგს ვალდებულება იქნება =708/118*18 108
მოსალოდნელი შემოსავალი =708-600 600
ბიუჯეტში გადასახდელი დღგ (დღგ-ს ვალდებულებას  მინუს ჩასათვლელი დღგ) =108-90 18
ფულის გადინება – საქონლის შესაძენად 590
ფულის შემოდინება – საქონლის  გაყიდვისას 708
ფულის ნაშთი გადახდის და თანხის მიღების შემდეგ იქნება 708-590 118
118 ლარიდან ბიუჯეტში გადასახდელია დღგ 18 ლარი 108-90 18
კომპანიას დარჩება 100
დამატებით შეიძლება აღვნიშნოთ
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება იქნება 500
შემოსავალი რეალიზაციიდან 600
მოგება ოპერაციიდან (შეძენა – გაყიდვიდან) =600-500 100

რეკომენდაცია: ფულადი ნაკადების მოძრაობის დასაგეგმად სასურველია გავითვალისწინოთ დღგ-ს ჩათვლით თანხები, ხოლო მოგების დასაგეგმათ დღგ-ს გარეშე თანხები.

ავტორი : დავით ლომსაძე

Read more