უძრავ ქონებასთან (ნივთთან) დაკავშირებული ოპერაციები.

ქვემოთ მოცემული ოპერაციები (მომსახურებები) სხვადასხვა სახის პროფესიონალის შესრულებას ექვემდებარება. სამართლებლივი სახის შეფასება – იურისტის, ღირებულების დადგენა – შემფასებლის და საგადასახადო საკითხების განხილვა – საგადასახადო ექსპერტის კომპეტენციას განეკუთვნება.

უძრავ ნივთთან დაკავშირებული ოპერაციების სამართლებლივი  მდგომარების და საგადახადო მიზნებისთვის განხილვა.

უძრავი ქონების შეფასება.

უძრავი ქონების ყიდვა / გაყიდვა.

  • საკარმიდამო მიწა.
  • სასოფლო სამეურნეო მიწა.
  • საცხოვრებელი ფართის შეძენა.
  • კომერციული ფართის და დამაგრებული მიწის შეძენა.
  • საწარმოს შენობის ან შენობის ნაწილის, კომლექსის ან/და მასთან დაკავშირებულ კომპონენტებტან ერთად შეძენა.

მიწის სტატუსის ცვლილებასთან დაკავშირებული ოპერაციები

შენობა-ნაგებობების სტატუსის ცვლილების ოპერაციები (კომერციული შენობა – ნაგებობის გარდაიქმნა საცხოვრებლად ან პირიქით). დაკავშირებული საკანონმდებლო და საგადასახადო მიზნებისთვის განხილვა.

იპოთეკით უძრავი ქონების დატვირთვა, გათავისუფლება და ამასთან დაკავშირებული ოპერაციები.

იპოთეკით დატვირთვა  სესხის და სხვა მოთხოვნის და ვალდებულების უზრუნველსაყოფად.

 

ორ ან ორზე მეტ პირს შორის მიწაზე მშენებლობის ხელშეკრულების შედგენა.

დადებული ხელშეკრულების განხილვა სამართლებლივი და  საგადასახდო მიზნებისთვის.

მშენებლობის და მონტაჟის შემსრულებლებთან, აგრეთვე ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული ხელშეკრულების შედგენა, არსებულის  განხილვა.

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული იჯარის ოპერაციები ხელშეკრულებების შედგენა და განხილვა.

ხელშეკრულების შედგენა, სამართლებლივი და საგადასახადო საკითხების განხილვა.

 

მომსახურების ღირებულება:

  1. 1 საათი 150 ლარი.
  2. თუ არანაკლებ 4 საათიანი სამუშაო იქნება 1 საათი 120 ლარი, მინიმალური გადასახდელი თანხა 480 ლარი.

Tags

Similar posts