კომპლექსური მომსახურება

მათთვის, ვისაც თავიდანვე სწორი ნაბიჯებით სურთ დაიწყონ მუშაობა ან ხარვეზების აღმოფხვრაში პროფესიონალების დახმარება სჭირდებათ.

 1. ბუღალტერის შერჩევა და მომხმარებელთან ადგილზე თანამშრომლის მივლინება.
 2. სისტემატიური და ერთჯერადი რეპორტის შექმნისთვის პროგრამის შერჩევა და მომზდება. პროგრამის გამართვა სრულყოფილი ინფორმაციის დამუშავების მიზნით. მენეჯმენტისთვის სასურველი ინფორმაციის დამუშავება და შეგროვება.
 3. კომპანიის სტრუქტურის შექმნა, არსებულის სრულყოფა. თანამშრომლებს შორის მოვალეობების გაწერა.
 4. ზედამხედველობა კომპანიის შიდა რგოლებს შორის ინფორმაციის დამუშავებასა და გაცვლაზე.
 5. კომპლექსური ზედამხედველობა: საკანონმდებლო, სააღიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის.
 6. ფინანსური უწყისების მომზადება პერიოდულად.
 7. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. სააღრიცხვო და საგადასახდო შემოწმებისთვის კოპანიის მომზადება. სააღრიცხვო, საგადასახადო და რეპორტინგის მომზადებაზე პასუხისმგებლობა.
 8. ინფორმაციის მომზადება (რეპორტინგი). ფინანსური შდეგების ახსნა დამფუძნებლებისთვისა და სხვა მომხმარებლებისთვის.
 9. ბიუჯეტის ფორმირება. ბიუჯეტის შემდგომი აღსრულების ზედამხედველობა.
 10. კომპანიის ფინანსური ანალიზი.
 11. რჩევები გააწყვეტილებების მიღებაზე.
 12. არსებულ პროექტში, გამომდინარე იქიდან თუ რას აირჩევს მომხმარებელი, FSGROUP უზრუნველყოფს შემდეგი სპეციალისტების ჩართულობას: საგადასახახადო კონსულტანტი, ბუღალტერი, ფინანსური ანალიტიკოსი და მენეჯმენტის (მართვის სპეციალისტი).

 

FSGROUP – კონსალტინგი. დამწყებთათვის (სტარტაპერებისთვის) მომსახურება.

დამწყები  კომპანიებისთვის და მათთვის ვინც საქართველოში იწყებს საქმიანობას.

 1. კომპანიის დაფუძნებისას იურიდიული რჩებვები, კომპანიის იურიდიული ფორმის შერჩევა.
 2. სფეროში არსებული საკანონმდებლო საკითხების გამოკვლევა და ინფორმირება.
 3. კომპანიის შიდა იურიდიული საბუთების მოწესრიგება. კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტების შედგენა. შიდა ხელშეკრულებების შედგენა. კომპანიის შიდაგანაწესის ჩამოყალიბება. თანამშრომლებთან ხელშეკრულებების და წერილობითი შეთანხმებების შედგენა.
 4. მომხმარებლებთან აუცილებელი წერილობითი ფორმების შექმნა.
 5. კომპანიის ტრუქტურის ჩამოყალიბება. შიდა რგოლებს შორის მოვალეობების გაწერა და ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა. შიდა რგოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლისთვის პირველადი საბუთების შედგენა, აგრეთვე ინფორმაციის გაცვლის ავტომატიზებულ რეჟიმში მოყვანა. შეცდომების მინიმიზაციის მიზნით ელექტრონული სისტემების ოპტიმიზაციის დანერგვაში დახმარება.
 6. შემდგომი ინფორმაციის სისტემების გამოყენების შემოწმება.
 7. ბუღალტრული მომსახურება. საგადასახდო და სააღრიცხვო საკითხების მოწესრიგება და ზედამხედველობა.
 8. აგრეთვე იმ მომსახურების სახეები რომლების აღნიშნულია სტატიაში: „მათთვის ვისაც თავიდანვე სწორი ნაბიჯებით სურთ დაიწყონ მუშაობა ან ხარვეზების აღმოფხვრაში დახმარება ჭირდებათ“.
 9. არსებულ პროექტში, გამომდინარე იქიდან თუ რა აირჩევს მომხმარებელი, FSGROUP უზრუნველყოფს შემდეგი სპეციალისტების ჩართულობას: იურისტი, საგადასახახადო კონსულტანტი, ბუღალტერი, ფინანსური ანალიტიკოსი და მენეჯმენტის (მართვის სპეციალისტი).

Tags

Similar posts