სოლომონ კარგაძე

„ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფის“ (FSG) – პარტნიორი საგადასახადო
საკითხებში

2001 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსები და საბანკო საქმე. (ბაკალავრის წოდება),
ხოლო 2003 წელს დაეუფლა მაგისტრის ხარიხს.
19 წლიანი გამოცდილება.
2001 წლიდან მუშაობა დაიწყო ფარმაცევტულ კომპანიაში ბუღალტრის
თანაშემწედ. შემდგომ გადაყვანილი იყო მთავარ ბუღალტრად.
2005 წლიდან დღემდე მუშაობს „ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფში“
მონაწილეობდა ხელშეკრულებებით წარმოშობილი ვალდებულებების და
მოთხოვნების განხილვაში.
კერძო საწარმოების საგადასახადო-სააღრიცხვო საკითხების განხილვასა და
მოწესრიგებაში. 2010 წლიდან, როგორც მთავარი ექსპერტი ხელმძღვანელობს
კომპანიების საგადასახადო საკითხების მოწესრიგებას. სოლომონს 300-ზე მეტი
კომპანიის საგადასახადო ხარვეზების გამოკვლევაში (აუდიტში) აქვს მიღებული
მონაწილეობა.
აწარმოებდა კლიენტი კომპანიის საგადასახადო დავებს, გადასახადების
დაგეგმვასა და ბიუჯეტის შედგენას.
სოლომონი ხელმძღვანელობდა, როგორც საგადასახადო ისე სააღრიცხვო
საკითხებში საწარმოთა გაერთიანებას, გაყოფას და გამოყოფას.
სოლომონი დღეისათვის პასუხისმგებელია კლიენტ კომპანიებში საგადასახადო
საკითხებზე.