fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for სასარგებლო ინფორმაცია

ფინანსური ანგარიშგება,კომპანიის შეფასება

ფინანსური ანგარიშგება სავალდებულოა, ნებაყოფლობითია თუ აუცილებელი?

ფინანსური ანგარიშგება აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კომპანიას ერთი დამფუძნებელი მაინც ჰყავს. ფინანსურ ანგარიშგებაში ნათლად ჩანს კომპანიის მდგომარეობა. ანგარიშგების შედგენისას  წინა პერიოდის უწყისები დარდება ბოლო პერიოდის უწყისებს. უწყისების შედარებისას ხდება იმის გარკვევა. ცალკეული მუხლებისთვის გაუმჯობესდა კომპანიაში მგომარეობა თუ გაუარესდა; რა სახის ზომები უნდა მიიღოს კომპანიის ხელმძღვანელობამ.

თქვენი ცნობისმოყვარეობა იმიასთან დაკავშირბით, სავალდებულოა თუ არა აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ალბათ ჯერ უნდა განვიხილოთ კანონმდებლობის მიხედვით ვის ეკუთნის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა და რა ფორმით, ხოლო შემდეგ დავუბრუნდეთ ზემოთაღნიშნულ თემას. კანონმდებლობის მიხედვით, სამი მონაცემი განსაზრვრავს ამ საკითხს.  შეგიძლიათ იხილოთ ბმული. https://www.saras.gov.ge/ka/Home/ReportSupervision.

მონაცემებია: I კომპანიის წლიური შემოსავალი,  II აქტივების ღირებულება და III თანამშრომელთა რაოდენოაბა. რა თქმა უნდა, იარსებებს სხვა კითხვებიც:  თუ კომპანია წინა წელს მიეკუთვნებოდა მაღალ კატეგორიას და ამ წელს აღარ მიეკუთვნება; თუ შვილობილი კომპანია მიეკუთვნება მაღალ კატეგორიას და დამფუძნებელი კომპანია მიეკუთვნება დაბალ კატეგორიას ან პირიქით.

ეს თემები, როგორც ცნობილია, დღეისათვის ისევ დამუშავების პროცესშია.

ახლა დავუბრუნდეთ იმ თემას, რომ ფინანსური ანგარიშგება ყველა კომპანისთვის საჭიროა. როგორც კანონმდებლობაშია აღნიშნული, ზოგს აუდირებულის წარდგენა ესაჭიროება, ზოგს არააუდირებულის. მე-2, მე- 3 და  მე-4 კატეგორიის კომპანიებმა შეიძლება პატარა კომპანიების სტანდარტებით იმუშაონ. მე-3 და მე-4 კატეგორიას შეუძლია არააუდირებული ანგარიშგება წარადგინოს (იხილეთ ბმული). თუმცა რაც უფრო მაღალი სტანდარტით იმუშავებს კომპანია, უკეთესია თუ მომალში კატეგორიის ცვლილებას ელოდება ან რამდენიმე დამფუძნებელი ყავს.

იმ შემთხვევაში, რომ კანონით რომ არ იყოს სავალდებულო  კომპანიას უნდა გააჩნდეს არამარტო ფინანსური ანგარიშგება, არამედ კარგი იქნება თუ მომზადდება გასაყიდად. რას ნიშნავს გასაყიდად მომზადება? მეპატრონემ (მეპატრონეებმა) ყოველწლიურად რომ მოამზადონ ანგარიშშგება და შემდეგ შემფასებელს შეაფასებინონ, უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ თავიანთი კომპანიის შესახებ. კერძოდ, რა ღირდა წინა წელს და რა ღირს ახლა, რა მიზეზებით გაიზარდა ან შემცირდა კომპანიის ფასი.

რა თქმა უნდა, ამის ფუფუნება ყველა კომპანიას არ აქვს.  მაგრამ ფინანსური ანგარიშგების არა მარტო მომზადებაა ეფექტიანი. კარგი იქნება, თუ კომპანიის დამფუძნებლები  ანგარიშგების წაკითხვის დროს პროფესიონალებისგან მიიღებენ განმარტებას. ანუ ისეთ ადამიანებთან უნდა განიხილონ ანგარიშები, რომლებიცე განმარტავენ თუ რა მუხლის ცვლილება რა შედეგს იძლევა. ჩვენ მზად ვართ კომპანიებს მოვემსახუროთ ამ თემების მომზადებაში და განხილვაში. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შეფასებაც და განხილვაც.

ჩვენ კომპანიებს ვთავაზობთ არა მარტო ფინანსურ აუდიტს, არამედ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ჩვენ მიერ მომზადებული ანგარიშგება გამოიყენება კანონმდებლობის მიხედვით საიტზე ასატვირთად. ჩვენს კლიენტ კომპანიებს შორის არიან ისეთი კომპანიებიც, რომლებთან ურთიერთდამოკიდებულებაში ვართ და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლება არ გვაქვს. ამ კომპანიებსაც ვთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ამას გარდა, შეგვიძლია ისეთი მუხლების დაგეგმვაშიც მოვემსახუროთ კომპანიებს, როგორიცაა: მარაგების სწორი დაგეგმვა, ფულადი სახსრების მოზიდვის ან პროდუქტების მიხედვით მოგების გაუმჯობესება, რაც ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ფარგლებს სცილდება და მმართველობითი (მენეჯერული) აღრიცხვის ელემენტებს მოიცავს. ჩვენმა კლიენტებმა ამ სახის დაგეგმვით მნიშვნელოვანი ფულადი რესურსი დაზოგეს. შეუმცირდათ დანახარჯები და  გაეზარდათ შემოსავლები.

ზემოთაღნიშნულის  გარდა, სანამ ფინანსურ ანგარიშგება შედგება, კარგი იქნება თუ განვიხილავთ იმას თუ რამდენად სწორადაა დალაგებული შიდა პროცედურები. გააჩნია თუ არა კომპანიას სტრუქტურა, რა რგოლებისგან შედგება; რამდენად სრულყოფილადაა გადანაწილებული რგოლებს შორის ფუნქციები.  გეგმის მიხედვით ხდება რგოლებს შორის მოვალეობების განაწილება და ინფორმაციის გაცვლა თუ სტიქიურად ნაწილდება. გარკვეული პერიოდის შემდგომ საჭიროა შემოწმება, ხომ არ არსებობს რაიმე სახის ხარვეზები.. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შიდა სტრუქტურის გამართვა, ჩამოყალიბება სასურველია როგორც მოქმედი, ისე  დამწყები კომპანიებისთვის. ამ ხარვეზებს აღმოაჩენა ხდებააუდიტის ჩატარების შემდგომ. კომპანიებმა მხოლოდ ხარვეზების აღმოჩენის მიზნით არ უნდა ჩაატარონ აუდიტი, არამედ მანამდე უნდა ახორციელებდნენ ისეთ ქმედებებს რომ დარწმუნდნე იმაში, რომ ყველაფერი ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისია. ამისათვის აუდიტის ჩატარებამდე წინასწარი საკონსულტაციო სამუშაოებია შესასრულებელი. ეს სამუშაოები უფრო რთული და შრომატევადია, ვიდრე აუდიტური მომსახურების გაწევა. ამ სამუშაოებს ჩვენ დიდიხანია ვთავაზობთ კლიენტებს. ანუ ეს ის თემებია, რაზეც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ. თუმცა ამ საკითხზე ხშირად მომისმენია საწინაარმდეგო მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი უფროა მაღალკვალიფიციური საქმე. ჩვენ ვთავაზობთ შემოწმებას და შემოწმებამდე ყველა საჭირო ეტაპის სამუშაოების ჩატარებას.

Read more

დისკონტის გამოთვლა

დისკონტი სხვადასხვა ლექსიკონშია  ახსნილი. google-ის საძიებო სისტემაში ბევრ მაგალითს იპოვით. ჩვენი მიზანია შინაარსი გავიგოთ. მანამდე ფინანსური ტერმინების მიხედვით ორი განმარტება განვიხილოთ:

 1. თამასუქის განაღდება.
 2. პროცენტი, რასაც იკავებენ თამასუქის განაღდებისას.

თუმცა დისკონტი არამარტო თამასუქის გასანაღდებლად გამოითვლას გულისხმობს. განვიხილოთ მაგალითები და დავიწყოთ თამასუქის განაღდებით.

განვიხილოთ მარტივი მაგალითი: 1

გამარტივების მიზნით, ვიგულისხმოთ თვეში არის 30 დღე,  წელიწადში 360.

გამოშვებული იქნა 75 დღიანი 8 000 ლარის თამასუქი, წლიური 12% განაკვეთით.

თამასუქის  გადაყიდვა  მოხდა  ბანკზე მე-15 დღეს ანუ განაღდებამდე დარჩენილია 60 დღე. ბანკს აქვს პირობა – შეისყიდის თამასუქებს წლიური 15% სარგებლით.

ამოხსნა

 1. მთლიანი გასანაღდებელი თანხა 75 დღის შემდეგ არის 8000*75/365*12%=8200
 2. 15% სარგებელი რომ გამოვთვალოთ 8200*15%/60*360=205
 3. მთლიან გასანაღდებელ თანხას მინუს სარგებელი = 8200-205= 7 995 ლარი

ანუ ბანკი  თამსუქს მე15 დღეს შეიძენს (გაანაღდებს)  7 995 ლარად.

ეს არის მიახლოებითი გამოთვლა. ამ გამოთვლის წესის მიხედვით, გამყიდველი წამგებიან მდგომარეობაშია, მყიდველი (ბანკი) მომგებიანში.  დასარწმუნებლად შემოწმების სახით განვიხილოთ პასუხი. 7 995 *15%*60/360=199,88

8200-199,88=8000,12, მაგრამ გამყიდველი ამ გამოთვლის წესზე, ხშირ შემთხვევაში, თანხმაა.

მათემატიკურად ზუსტი ციფრების დათვლაც შეიძლება: ამ ორი მოქმედების (გამოთვლის) ნაცვლად  „8200*15%/60*360=205“;   „ 8200-205= 7 995 , უფრო ზუსტი იქნებოდა X+X*15%*60/360=8200 – ამოვხსნათ მაგალითი:

X+0.025x=8200   ან ეს მაგალითი ამოვხსნათ    X*15%*60/360=8200

1,025X=8200

X=8 000

შემოწმება: 8000+8000*15%*60/360=8200

რა თქმა უნდა, ესეც მიახლოებითი ციფრია, რადგან ამოცანის პირობა მიახლოებით დაშვებას ითვალისწინებს, თვეში 30  დღე არაა ყოველთვის, წელიწაში კი 365 დღეა და არა 360.

დისკონტის მაგალითებს ქვევით კიდევ განვიხილავთ.

ფულადი სახსრების ნაკადის დისკონტირება  ეს არის მომავალი ფულადი  სახსრების დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრა.

განვიხილოთ  მაგალითი:

ამოცანა:  რა თანხა უნდა განათავსოს კომპანიამ საბანკო დეპოზიტზე წლიური საპროცენტო განაკვეთი 8%-ით, რომ მიიღოს 1000 ლარი 1 წლის შემდეგ, 2 წლის შემდეგ, 3 წლის შემდეგ.

შემოვიღოთ  (გავიხსენოთ) აღნიშვნები:

I   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე

P  ძირი  თანხა პრინციპალი

S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

R  მეასედებში გამოსახული საპროცენტო განაკვეთი 12%=0.12

N  ვადა პროცენტის დარიცხვის  – რაოდენობა.

ამოხსნა:

როგორც ვიცით, რთული პროცენტის ფორმულაა  S=P*(1+R)^N

დეპოზიტზე განსათავსებელი თანხა იქნება P=S/(1+R)^N
1 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^1 925.93
2 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^2 857.34
3 წლისთვის P=1000/(1+0.08)^3 793.83
შემოწმება მიახლოებით
1 წლისთვის p=925.93*(1+0.08)^1 1 000
2 წლისთვის p=857.34*(1+0.08)^2 1 000
3 წლისთვის p=793.83*(1+0.08)^3 1 000

ე.ი.  1000 ლარი, რომ მივიღოთ ერთ წელიწადში უნდა დავაბანდოთ 8% ანაბარზე 925,93 ლარი. ორ წელიწადში რომ მივიღოთ 1000 ლარი, წლიური  8% განაკვეთით უნდა დავაბანდოთ 857,34 ლარი და ა. შ. გამომდინარე აქედან, 925,93 ლარი არის 1000 ლარის 8% დისკონტირებული (მიმდინარე) ღირებულება ერთი წლის ვადით. ხოლო  857,34 ლარი არის 8% დისკონტირებული ღირებულება 1000 ლარის 2 წლიანი ვადით.

Read more

მარტივი და რთული პროცენტი, დისკონტი

მაგალითები შექმნილია  დამწყები სპეციალისტებითვის,  ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტების დასახმარებლად.

წარმოდგენილია მათემატიკური  ტესტების არასრული  ნაწილი, რომელიც ესაჭიროება მაღლააღნიშნულ სპეცილისტებს. გარკვეული დროის შემდეგ ტესტი განახლდება.

მაგალითები არაა განკუთვნილი პროფესიონალთათვის. პროფესიონალთათვის მაგალითები  და ტესტები ცალკე  გამოქვეყნდება, რომლებიც მოიცავს ბუღალტრულ სტანდარტებს და მათ ინტერპრეტაციებს.  აგრეთვე ვგეგმავთ მენეჯერული აღრიცხვის მაგალითების და ფინანსური აღრიცხვის მაგალითების განხილვას, რომელიც დაეხმარება პროფესიონალებს.  განხილული იქნება ACCA  ამოცანებიც.      

პროცენტი.   მარტივი და რთული პროცენტი.  დისკონტი.

ლათინური ასოები გამოყენებულია შემდეგი შინაარსით.

I   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე

P  ძირი  თანხა (პრინციპალი)

S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

R  მეასედებში გამოსახული საპროცენტო განაკვეთი 12%=0.12

N  ვადა – პროცენტის დარიცხვის  რაოდენობა.

განვიხილოთ მარტივი პროცენტის მაგალითი.

1000 ლარიან საბანკო ანაბარზე, ყოველწლიურად ერიცხება 7%, მიღებული სარგებელი გროვდება ცალკე ანგარიშზე. ცალკე ანგარიშზე დაგროვილ პროცენტს პროცენტი არ ერიცხება. რა თანხა იქნება ანაბარზე: 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, 3 წლის მერე.

გამარტივების მიზნით გამოვიანგარიშოთ   პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე, რომელიიც აღნიშნულია ლათინური ასო I-თი.

I=PNR   ერთი წლისთვის I = 1000*7%*1=,   ორი წლისთვის

1 წლის =1000*7%*1 70
2 წლის =1000*7%*2 140
3 წლის =1000*7%*3 210

განვიხილოთ  რთული პროცენტის მაგალითი 1:

1000 ლარიან საბანკო ანაბარზე, ყოველწლიურად ერიცხება 7%, მიღებული სარგებელი არ გროვდება ცალკე ანგარიშზე და პროცენტი ერიცხება. (იგულისხმება რომ მხოლოდ  წლის ნაგროვ პროცენტს ერიცხება პროცენტი და არა თვის ან დღის ნაგროვებს). რა თანხა იქნება1; 2; 3 წლის შემდგ ანაბარზე.

ამოხსნა: S  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის S=P*(1+R)^N ;    I=S-P

1წლის S’=1000*(1+0.07)^1 1 070.00 I=1070-1000=70 2 წლის S=1000*(1+0.07)^2 1 144.90 I=1144-1000=144 3 წლის S=1000*(1+0.07)^3 1 225.04 I=1225-1000=225

განვიხილოთ  რთული პროცენტის მაგალითი 2:

საწარმომ მიიღო საბანკო სესხი  ერთი წლის ვადით 1000 ლარის ოდენობით,  ყოველთვიურად 4% დარიცხვით.  სესხის ძირი და პროცენტიც წლის ბოლოს უნდა გადაიხადოს. რა თანხა ექნება წლის ბოლოს გადასახდელი?  განვსაზღვროთ ნომინალური საპროცენტო და წლიური საპროცენტო განაკვეთი.

მსჯელობა-ამოხსნამდე განვიხილოთ მაგალითი. ყოველი თვის ნაგროვ პროცენტს ძირ თანხასთან ერთად ერიცხება პროცენტი. წელიწადში არის 12 თვე.

ამოხსნა: ჯერ გავიგოთ,  მთლიანი თანხა ვადის დასრულებისთვის

‘S=P*(1+R)^N,      S=1000*(1+0,04)^12 ;  S =1000*(1+0.04)^12;   S= 1 601;

პროცენტის სახით დაგროვილი თანხა ვადის გასვლამდე  I =  S-P,  1 601-1000=601

ნომინალური საპროცენტო განაკვეტი მოცემულია 4%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 601/1000*100=61%

დისკონტი

დისკონტი სხვადასხვა ლექსიკონშია  ახსნილი. google-ის საძიებო სისტემაში ბევრ მაგალითს იპოვით. ჩვენი მიზანია შინაარსი გავიგოთ. მანამდე ფინანსური ტერმინების მიხედვით ორი განმარტება განვიხილოთ:

 1. თამასუქის განაღდება.
 2. პროცენტი, რასაც იკავებენ თამასუქის განაღდებისას.

თუმცა დისკონტი არამარტო თამასუქის გასანაღდებლად გამოითვლას გულისხმობს. განვიხილოთ მაგალითები და დავიწყოთ თამასუქის განაღდებით.

განვიხილოთ მარტივი მაგალითი: 1

გამარტივების მიზნით, ვიგულისხმოთ თვეში არის 30 დღე,  წელიწადში 360.

გამოშვებული იქნა 75 დღიანი 8 000 ლარის თამასუქი, წლიური 12% განაკვეთით.

თამასუქის  გადაყიდვა  მოხდა  ბანკზე მე-15 დღეს ანუ განაღდებამდე დარჩენილია 60 დღე. ბანკს აქვს პირობა – შეისყიდის თამასუქებს წლიური 15% სარგებლით.

ამოხსნა

 1. მთლიანი გასანაღდებელი თანხა 75 დღის შემდეგ არის 8000*75/365*12%=8200
 2. 15% სარგებელი რომ გამოვთვალოთ 8200*15%/60*360=205
 3. მთლიან გასანაღდებელ თანხას მინუს სარგებელი = 8200-205= 7 995 ლარი

ანუ ბანკი  თამსუქს მე15 დღეს შეიძენს (გაანაღდებს)  7 995 ლარად.

ეს არის მიახლოებითი გამოთვლა. ამ გამოთვლის წესის მიხედვით, გამყიდველი წამგებიან მდგომარეობაშია, მყიდველი (ბანკი) მომგებიანში.  დასარწმუნებლად შემოწმების სახით განვიხილოთ პასუხი. 7 995 *15%*60/360=199,88

8200-199,88=8000,12, მაგრამ გამყიდველი ამ გამოთვლის წესზე, ხშირ შემთხვევაში, თანხმაა.

მათემატიკურად ზუსტი ციფრების დათვლაც შეიძლება: ამ ორი მოქმედების (გამოთვლის) ნაცვლად  „8200*15%/60*360=205“;   „ 8200-205= 7 995 , უფრო ზუსტი იქნებოდა X+X*15%*60/360=8200 – ამოვხსნათ მაგალითი:

X+0.025x=8200   ან ეს მაგალითი ამოვხსნათ    X*15%*60/360=8200

1,025X=8200

X=8 000

შემოწმება: 8000+8000*15%*60/360=8200

რა თქმა უნდა, ესეც მიახლოებითი ციფრია, რადგან ამოცანის პირობა მიახლოებით დაშვებას ითვალისწინებს, თვეში 30  დღე არაა ყოველთვის, წელიწაში კი 365 დღეა და არა 360.

ასევე იხილეთ დისკონტის გამოთვლა

Read more

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის  დადგენა

კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი და ამ ხარჯების გაწევის პერიოდი;

დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი, მიღებული/მისაღები სარგებელი და აღნიშნული ხარჯების გაწევისა და სარგებლის მიღების პერიოდი;

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ვიდრე  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთს განვიხილავთ განვიხილოთ მარტივი  და რთული პროცენტი

დეპოზიტები

მარტივი პროცენტის მაგალითი

მაგალითი #1

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 10%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ვადის ბოლოს და არ გიწევთ რაიმე დამატებითი საკომისიოს გადახდა.

ამოხსნა: 100X10%=10   100+10=110. წლის ბოლოს გვეკუთნის 110 ლარი.

10/1000*100 = 10ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 10%,

——————————————————————————————————–

რთული პროცენტი

მაგალითი #2

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 12%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად და დარიცხული თანხა ემატება დეპოზიტის ძირითად თანხას. არ გიწევთ რაიმე დამატებითი საკომისიოს გადახდა.

ამოხსნა: წლის ბოლოს მისაღები თანხა იქნება 1000*(1+0.01)^12 = 1 126.83

სადაც 1 126.83-1000= 126,83 იქნება სარგებელი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი -1000/126,83= 12,68%.

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი 12%.

მაგალითი #3

თქვენ განათავსეთ 1000 ლარი ვადიან ანაბარზე ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 12%, პროცენტის დარიცხვა ხდება ვადის ბოლოს. ამასთან, გიწევთ შემდეგი დამატებითი საკომისიოების გადახდა: ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – 1 ლარი ყოველთვიურად, თანხის გატანის საკომისიო – 0.5%.

ამოხსნა: სარგებელი ხარჯების გამოკლებამდე 1000*12%= 120

ყოველთვიური ხარჯი 1*12=12

გატანის საკომისიო  (120-12)*0,5%=0,54 ლარი  სულ ხარჯი 12+0,54 = 12,54

ნეტო სარგებელი 120-12,54 = 107,46 ;

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  107,46/1000*100= 10,75%

მაგალითი #4

თქვენ იღებთ სესხს 1000 ლარის ოდენობით ერთი წლით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 20%, ყოველთვიური შენატანი – 92.63 ლარი.

ამოხსნა

თვის პროცენტი   – (20/12)% = 1.67%

მეტი თვალსაჩინოებისთვის შეგვიძლია ამოვხსნათ ექსელის ცხრილში.

დარიცხული % გადახდა ძირის გადახდა
1 1 000 16.67 75.96 92.63
2 924.04 15.40 77.23 92.63
3 846.81 14.11 78.52 92.63
4 768.29 12.80 79.83 92.63
5 688.47 11.47 81.16 92.63
6 607.31 10.12 82.51 92.63
7 524.80 8.75 83.88 92.63
8 440.92 7.35 85.28 92.63
9 355.64 5.93 86.70 92.63
10 268.93 4.48 88.15 92.63
11 180.79 3.01 89.62 92.63
12 91.17 1.52 91.11 92.63
111.62  

ჯამში გადახდილი პროცენტი – 111.56 ლარი

გამოთვლა:  ((1+წლიური % / პერიოდის რაოდენობა)^პერიოდის რაოდენობა) -1

შეგვიძლია ფორმულით ამოვხსნათ: ‘(1+20%/12)^12)-1=0,22=22%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 22 %

Read more

საპენსიო შენატანი

დაგროვებითი პენსია, ზოგიერთი მაგალითის არითმეტიკული  გაანგარიშების განხილვა.

განხილვა ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს.

წითელი ფერით მოცემულია პასუხები.

ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.

მაგალითები განხილულია 2019 წლის 12 თებერვლის საკანონმდებლო მდგომარეობით.

კითხვებზე პასუხი:

 1. რა ხელფასს მიიღებს დაქირავებული (თანამშრომელი) 800 ლარის სანაცლოდ, საპენსო შენატანის შემორების შემდეგ. რა თანხა დაჭირდება კომპანიას? როდესაც კომპანია იხდის 2%, ხოლო დაქირავებული თავის გადასახდელ 2%. (იხილეთ ცხრილი A)
 • რა თანხა დაჭირდება კომპანიას, როდესაც 784 ლარს ხელზე იღებს დაქირავებული და ყველა გადასახადს იხდის კომპანია.   (იხილეთ ცხრილი B) შეგიძლიათ ყვითელი ფერის უჯრაში შეიტანოთ ნებისმიერი ციფრი, ხელზე ასაღები თანხა და მიიღებთ პასუხს.
 • 100 ლარი ხელფასის გასაცემათ რა გადასახადებია საჭირო. (იხილეთ ცხრილი G). შეგიძლიათ ყვითელი ფერის უჯრაში შეიტანოთ ნებისმიერი ციფრი, ხელზე ასაღები თანხა და მიიღებთ პასუხებს.

სად გადავრიცხოთ „დაგროვებითი სპენსიო შენატანი“. საბანკო  ანგარიშები:

საქართველოს ბანკი     GE03BG0000000131131564

თიბისი ბანკი                 GE88TB7458336020100010

ვითიბი ბანკი                 GE76VT6600000000253609

ცხრილისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ექსელის ფაილი

ექსელის ფაილი

Read more