ბუღალტერია

 

სრული ბუღალტერია

  • სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება;
  •  საჭიროების შემთხვევაში პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების წარმოება ან/და დამკვეთისთვის კონსულტაციის გაწევა პირველადი დოკუმენტების მომზადება-მოწესრიგებაში; სრულად…

 

თემატური ბუღალტერია

აღნიშნული პაკეტი შესაძლოა მოიცავდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებებიდან, ბუღალტრული აღრიცხვის ნებისმიერ თემას, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, რაც მომსახურების მოქნილობასა და თითოეულ კლიენტზე კომპანის ინდივიდუალურ… სრულად…

 

ბუღალტერიის აღდგენა

• კომპანიების გასული პერიოდების საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავება, მოწესრიგება და ბუღალტერიის ავტომატიზაცია;

• გასულ პერიოდებზე საგადასახადო ვალდებულებების სწორი გაანგარიშება და შესაბამისად დეკლარირება; სრულად…

დეკლარირება

ეს მომსახურება მოიცავს კომპანიებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ერთჯერადად ან გრძელვადიან პერიოდზე ყოველთვიური, ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფორმების მომზადებას… სრულად…

Sandy Web Development