აუდიტი

ფინანსური აუდიტი

განვითარებაზე (ხარისხზე) ორიენტირებული კომპანია მოტივირებულია სწორედ შეაფასოს და წარადგინოს თავისი ფინანსური მდგომარეობა, გამოავლინოს შესაძლო სუსტი მხარეები და ზრდის (გაუმჯობესების) პერსპექტივები. აღნიშნულის მისაღწევად საქართველოში ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა (ბასს) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სრულად…

საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო აუდიტი წარმოადგენს: კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის, საგადასახადო ვალდებულებების აღიარებისა და ბიუჯეტთან ანაგარიშსწორების, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმებას. ამ მიზნით ჩვენ ვამოწმებთ შესაბამისი საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენის დროულობასა და სისწორეს. ესენია… სრულად…

Sandy Web Development