იურიდიული მომსახურება

 

• იურიდიული პირის რეგისტრაცია;
• უცხოური იურიდიული პირების ფილიალების და წარმომადგენლობების დაფუძნება;
• სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეორგანიზაცია, შერწყმა, გაყოფა, ლიკვიდაცია.
• სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა;
• საწარმოში წილობრივი მონაცემების შესახებ დოკუმენტებში ცვლილებების რეგისტრაცია;
• ბიზნესის წარმოებისას სამართლებრივი რისკების ანალიზი;
• ყიდვა-გაყიდვაზე, ქირავნობაზე, იჯარაზე, იპოთეკაზე და სხვა მომსახურებაზე ხელშეკრულებების მომზადება და რეგისტრაცია;
• მოლაპარაკებებში მონაწილეობა;

 

  • სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;
  • უძრავი ქონების ლეგალიზაცია;
  • საგადასახო დავებში წარმომადგენლობა, მათ შორის პირველი ინსტანციის სასამართლოში.

 

Sandy Web Development