სააღრიცხვო კონსულტაცია

 

კონსულტაცია სააღრიცხვო საკითხებთან დაკავშირებით (მენეჯერული და ბუღალტრული აღრიცხვა) განგისაზღვრავთ, თუ რამდენად შეესაბამება კომპანიის მიერ წარმოეუბული ბუღალტერია და მის  მიერ შედგენილი  ფინანსური ჩანაწერები  ფინანსური (ბუღალტრული)  აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს.

 

 

Sandy Web Development