დეკლარირება

 

ეს მომსახურება მოიცავს კომპანიებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ერთჯერადად ან გრძელვადიან პერიოდზე ყოველთვიური, ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფორმების მომზადებას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოში:

 

• საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების, მოგების, ქონების გადასახადების დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა საგადასახადო სამსახურში;

• საგადასახადო ორგანოსთან შედარების გაკეთება და საგადასახადო ვალდებულებების წარმოშობის კონტროლი;

• ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (საგადასახადო აქტივის) სხვა გადასახადებში ჩათვლის მიზნით საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობა, წერილების მომზადება.

 

Sandy Web Development