ბუღალტერიის აღდგენა

  • გასული პერიოდების საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავება, მოწესრიგება და ბუღალტერიის ავტომატიზაცია.
  • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
  • სააღრიცხვო, და საგადასახადო ხარვეზების გამოსწორება  განვლილი პერიოდის განმავლობაში.
  • ბუღალტერიის გამოსწორების გზების დასახვა განხორციელება.
  • პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების შედგენის (ა) სისტემატიზაცია..
  • დარგების მიხედვით სპეციფიური შეცდომების აღმოფხვრის მიზნით სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვა. (მშენებელ ინჯჟინრის, ხარჯთაღმრიცხველის ენერგეტიკოსის, მექანიზატრორის, პროგრამისტის ჩარევა)


Sandy Web Development