თემატური ბუღალტერია

 

 

აღნიშნული  პაკეტი შესაძლოა მოიცავდეს  ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებებიდან, ბუღალტრული აღრიცხვის ნებისმიერ  თემას, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, რაც მომსახურების მოქნილობასა და თითოეულ კლიენტზე კომპანის ინდივიდუალურ მიდგომას განაპირობებს:

 

  •  სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება;
  •  საჭიროების შემთხვევაში პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების წარმოება ან/და დამკვეთისთვის კონსულტაციის გაწევა პირველადი დოკუმენტების მომზადება-მოწესრიგებაში;

 

ხელშეკრულებების მომზადება და საგადასახადო ვალდებულებების და რისკების მონიტორინგი;

მენეჯერებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სპეციალური ანგარიშგებების მომზადება;

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება);

ანგარიშებისა და შედარების აქტების შეჯერება საგადასახადო ორგანოებთან.

Sandy Web Development