სრული ბუღალტერია

საბურალტრო მომსახურება:

 

 • სრული საბუღალტრო მომსახურება მიმდინარე პერიოდზე.
 • ბუღალტერიის აწყობა დამწყები კომპანიისთვის.
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის და საბუღალტრო წიგნის შექმნა და შემდგომში მათ განახლება.
 • დეკლარაციების ჩაბარება და სახელმწიფო ორგანობის მიერ მოთხოვნილი ფორმების შექმნა.
 • ინფორმაციის დამუშავება და წარდგენა, საგადასახადო და სხვა სახემწიფო ორგანობთან.
 • საგადასახადო ანგარიშგება.
 • გადასახადების პროგნოზირება და დაგემვა.
 • დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებებზე ინფორმაციის მომზადება…
 • საგადასახადო ვალდებულებების და რისკების მონიტორინგი.
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება.
 • მიმდინრე მოთხოვნების და ვალდებულებების ანგარიშგება.
 • მარაგების მოძრაობის დაგეგმვა.
 • ფულადი ნაკადების მოძრაობის დაგეგმვა.

 

 

 

ბუალტერიის აღდგენა:

 

 • გასული პერიოდების საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავება, მოწესრიგება და ბუღალტერიის ავტომატიზაცია.
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
 • სააღრიცხვო, და საგადასახადო ხარვეზების გამოსწორება  განვლილი პერიოდის განმავლობაში.
 • ბუღალტერიის გამოსწორების გზების დასახვა განხორციელება.
 • პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების შედგენის (ა) სისტემატიზაცია..
 • დარგების მიხედვით სპეციფიური შეცდომების აღმოფხვრის მიზნით სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვა. (მშენებელ ინჯჟინრის, ხარჯთაღმრიცხველის ენერგეტიკოსის, მექანიზატრორის, პროგრამისტის ჩარევა)

 

 

 

 

ფინანსური ანგარიშგების შედგენა:

 

 • IFRS სტანდარტების მიხედვით ინფორმაციის მიწოდება აუდიტური შემოწმებისთვის.
 • ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა კომპანიის გაყიდვის დროს.
 • ანგარიშგება მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციების მოსაპოვებლად.
 • საბუღალტრო მონაცემების ბანკში წარდგენა (კრედიტის მისაღებად).

 

 

დაგეგმვა და ფინანსური შედეგების პროგნოზირება:

 

 • მოგების, საბალანსო მუხლების, გადასახადების დაგეგმვა და პროგნოზირება.
 • შემოსავლების, ხარჯების და მოგების დაგეგმვა.
 • გეგმის კონტროლი, გადახრების დადგენა და მიზეზების გამოვლენა.
 • გეგმის გადახრის დროს კონტროლის მექანიზმების და ინფორმაციის სრულყოფილად გაცვლისთვის ხარვეზების აღმოფხვრა.
 • მარაგების დაგეგმვა.
 • გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ინვესტიციების ამონაგების დაგეგმვა.
 • ზემოაღნიშნული თემების სისტემატური მონიტორინგი.
 • შეფასებადი ვალდებულებების დადგენა. (საეჭვო და უიმედო ვალების განსაზღვრა და მოსალოდნელი სახარჯო რეზერვების შექმნა)

 

 

 

მონიტორინგი:

მონიტორინგი ხორციელდება შიდა და გარე მიმართულებით.

 

შიდა მონიტორინგი მოიცავს:

 • შესრულებული სამუშაოს გადამოწმებას, (ერთი თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაოს მეორის მიერ შემოწმებას).
 • ახალი ოპერაციების წინასწარ განხილვას და საგადასახადო-სააღრიცხვო მიზნებისთვის შედეგების დადგენას.

 

გარე მონიტორინგი გულისხმობს:

 • კომპანიისთვის ვადა დამდგარ მოთხოვნებზე და ვალდბულებზე ინფორმაციის გაცვლის შიდა პროცედურები.
 • შიდა კონტროლის ხარისხს.
 • საგადასახადო ვალდებულებების და რისკების მონიტორინგს.

 

 

 

 

დეკლარირება:

 

ეს მომსახურება მოიცავს კომპანიებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ერთჯერადად ან გრძელვადიან პერიოდზე ყოველთვიური, ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფორმების მომზადებას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოში:

 

 • საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების, მოგების, ქონების გადასახადების დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა საგადასახადო სამსახურში;
 • საგადასახადო ორგანოსთან შედარების გაკეთება და საგადასახადო ვალდებულებების წარმოშობის კონტროლი;
 • ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (საგადასახადო აქტივის) სხვა გადასახადებში ჩათვლის მიზნით საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობა, წერილების მომზადება.

 

 

 

 

მთავარი ბუღალტერის მომსახურება

 

 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების (ყოველთვიური, წლიური) მომზადება.
 • საგადასახად შემოწმებისას ინფორმაციის დამუშავება.
 • საგადასახადო დავების დროს ინფორმაციის დამუშავება.

 

 

 

შედეგი ბურალტრულ მომსახურებაზე:

 

 • დამფუძნებლების და მენეჯმენტის დროული ინფორმირებულობა კოპანიის ფინანსურ საკითხებზე.
 • დამფუძნებლებსა და მენეჯმენტს შორის ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფა. საგადასახადო და ფინანსური რისკების, მოულოდნელი დანაკარგების თავიდან აცილება.
 • საგადასახადო სამსახურთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ინფორმაციის წარგენა, წარდგენილი ინფორმაციის სისრულეზე პასუხისმგებლობა.
 • ჩვენ ვიცავთ პროფესიული საიდუმლოებას, დროის გასვლის მიუხედავად და მხოლოდ კლიენტის დავლებით გავცემთ ინფორმაციას მესამე პირზე.

 

 

     მზად ვართ ბურალტრული მომსახურება გაუწიოთ ყველა დარგის საქმიანობის განმახორციელებელ კომპანიას.


Sandy Web Development